Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Na naší škole pracuje Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP), které bylo vytvořeno proto, aby dětem usnadnilo cestu školním životem. Členy ŠPP jsou výchovný poradce, školní psycholog, metodik prevence.

Školní poradenské pracoviště poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří iniciace aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy - posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Činnost ŠPP představuje komplexní poradenskou službu žákům, jejich rodičům a pedagogům.

 

Výchovný poradce

Mgr. Alexandra Hlavatá

Působí jako vedoucí ŠPP.

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

po telefonické domluvě,   Úterý - 13.10 - 14.00 hod.

                                     Středa - 7.45 - 8.30 hod.

Výchovný poradce koordinuje výchovu k volbě povolání, provádí průzkum volby povolání mezi žáky. Řídí práci učitelů v oblasti výchovných a vzdělávacích problémů žáků. Vede agendu žáků vyšetřených v PPP. Kompletuje individuální vzdělávací plány, připravuje dotazníky a posudky pro diagnostický ústav, Policii ČR, odbor sociální péče. Spolupracuje s pedagogy, rodiči a metodikem prevence.

 

Metodik prevence

Mgr. Petra Věžníková

E - mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

po telefonické domluvě

 

Působí na výchovu žáků ve vztahu ke zdravému životnímu stylu, posiluje kladné vlastnosti žáků, připravuje je pro život bez negativních sociálně patologických jevů. Spolupracuje se vzdělávacími institucemi, které nabízejí volnočasové aktivity. Věnuje pozornost oblasti ochrany zdraví, problematice přenosných chorob, sexuální výchovy, hygieny a prevenci. Upozorňuje na patologické jevy ( šikana, ostrakismus, vandalismus, brutalita, kriminalita, rasismus). Spolupracuje s pedagogy, rodiči, výchovným poradcem, informuje o organizacích, které slouží prevenci a sociálně právní ochraně dětí.

 

Speciální pedagog

Mgr. Aneta Procházková

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konzultant v oboru speciální pedagogiky

po telefonické domluvě

 

Školní psycholog

Mgr. Eva Beranová

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konzultační hodiny: Pondělí, 14.00 - 15.00 hod. po telefonické domluvě, Středa, 8.30 - 13.30 hod.

 

Školní psycholog poskytuje individuální poradenství pro žáky, rodiče a učitele. Poskytuje krizovou intervenci (pomoc při řešení obtížných situací) jednotlivcům i třídním kolektivům. Pracuje s třídním kolektivem s cílem podpořit psychosociální klima tříd. Provádí depistáže (vyhledávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami) a screening poruch učení na I. stupni. Spolupodílí se na přípravě a realizaci preventivních programů školy. Úzce spolupracuje se všemi členy ŠPP, učitelským sborem, vedením školy, PPP a dalšími odborníky mimo školu.

 

V jakých případech se na mě můžete obrátit

Děti:

 • Když se chceš s někým podělit o svou radost (svěřit se s příjemným zážitkem, super novinkou nebo úspěchem, aj.) 
 • Když tě něco trápí ve škole (máš problémy s učením, necítíš se dobře mezi spolužáky ve třídě, někdo trápí tvého kamaráda a ubližuje slabšímu, aj.)
 • Když tě něco trápí doma (máš problémy se sourozenci nebo kamarády, rodiče se rozvádějí nebo hádají, cítíš se být sám/sama, aj.)
 • Když se chceš zlepšit a rozvíjet svoje schopnosti a dovednosti
 • Když si nejsi jistý/á, jakou střední školu si vybrat
 • Kdykoliv, když se chceš někomu svěřit a potřebuješ si s někým popovídat

Děti se ke školnímu psychologovi dostávají na žádost učitelů, rodičů nebo vlastního přání.K individuální systematické práci s dítětem je nutný písemný souhlas rodičů nebo zákonných zástupců.

 

Rodiče/ zákonní zástupci:

 • Když má Vaše dítě problémy s učením nebo se mu výrazně zhoršil prospěch
 • Když se Vaše dítě necítí dobře v třídním kolektivu a ve škole (je osamocené, má často problémy se spolužáky nebo učiteli, máte podezření, že je mu ubližováno, aj.)
 • Když má Vaše dítě jakékoliv psychické problémy (dítě má z něčeho strach, stěžuje si na bolest a nevolnost, i když je zdravé, je neobvykle zamlklé a straní se lidí, aj.)
 • Když se u Vašeho dítěte objevují rizikové formy chování (záškoláctví, lhaní, krádeže, užívání návykových látek, aj.)
 • Když máte pocit, že se vztah mezi Vámi a Vaším dítětem výrazně zhoršil
 • Když je Vaše rodina v těžké životní situaci, která může mít na dítě negativní vliv (úmrtí či vážná nemoc v rodině, partnerské konflikty a krize, závislostní chování člena rodiny, aj.)

 

Kdy jsem ve škole:

Pondělí:          7:30 – 15:00
Středa:           7:30 – 12:30
Čtvrtek:          7:30 – 15:00

Žáci i učitelé mohou přijít do mé pracovny ve 2. patře nebo mě oslovit kdekoliv v prostorách školy.

 

Konzultaci doporučuji předem domlouvat telefonicky nebo e-mailem. Takto je možné najít vhodný termín i mimo konzultační hodiny.

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon školy: 548 216 559

Nahoru

Prohlížením těchto stránek souhlasíte s používáním souborů cookies.