Ochrana osobních údajů (GDPR)

Zásady ochrany osobních údajů

V následujícím textu Vám přinášíme podrobné informace o zpracování osobních údajů Základní školy Brno Krásného 24. Informace se týkají způsobu nakládání s osobními údaji na základě Vámi uděleného souhlasu či na základě právního základu pro zpracování osobních údajů.

 

1. Kdo bude vaše osobní údaje zpracovávat?

Vaše osobní údaje zpracovává Základní škola, Brno, Krásného 24,  IČO: 494 67 247, se sídlem Brno – město, Krásného 24, 636 00.

Pověřencem pro komunikaci je Mgr. Petr Zaoral, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

2. Jaké informace/osobní údaje zpracováváme?

Údaje, které zpracováváme na základě souhlasu či právního základu jsou následující:

 • jméno a příjmení (u fyzické osoby podnikatele i obchodní firmy, IČO a sídlo),
 • údaje nezbytné pro vedení matriky
 • kontaktní informace na zákonného zástupce žáka či jím pověřenou další osobu

Další upřesnění Vám poskytne pověřenec Mgr. Petr Zaoral.

 

3. Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Osobní údaje získáváme přímo od žáků nebo zákonných zástupců a z veřejných zdrojů (zejména Obchodní rejstřík, Živnostenský rejstřík, aj).

 

4. Pro jaké účely zpracováváme osobní údaje?

Kontaktní údaje zpracováváme na základě školského zákona a daných vyhlášek a nařízení.

 

5. Jak osobní údaje zpracováváme?

Základní škola, Brno, Krásného 24 je oprávněna zpracovávat osobní údaje automatizovaně i manuálně, a to také prostřednictvím určených zpracovatelů. Osobní údaje jsou/budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům a vedení Základní školy, Brno, Krásného 24 či oprávněným zaměstnancům zpracovatele, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.

Aktuální seznam našich zpracvovatelů:

 • Edookit s.r.o., IČO: 28341821
 • Mgr Petr Zaoral, IČO: 87325900
 • Marie Vychodilová, IČO: 62098098
 • Dobrý společnost s.r.o., IČO: 27113132
 • Microsoft, Redmond, 980 52, USA

 

6. Jak dlouho osobní údaje uchováváme?

Osobní údaje zpracováváme na základě doby stanovené skartačním řádem nebo do odvolání souhlasu. Po takto ukončených oprávnění pro zpracování osobních údajů, budou Vaše osobní údaje vymazány nebo zpracovávány pouze v rozsahu a pro účely, ke kterým není dle právních předpisů nutný Váš souhlas.

 

7. Jak osobní údaje chráníme?

Základní škola, Brno, Krásného 24 přijímá veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů způsobem uvedeným v Zákoně nebo v jiných závazných právních předpisech a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů.

Osobní údaje jsou u nás pod stálou kontrolou, a to jak elektronickou, tak i fyzickou. Máme aplikovány moderní bezpečnostní a kontrolní mechanismy, zajišťující maximální možnou ochranu dat. K ochraně osobních údajů používáme tyto zabezpečovací prvky:

 • šifrovanou komunikaci,
 • počítače, servery, síťové disky, fyzické dokumenty sloužící k ukládání osobních údajů máme uchovány v bezpečném prostředí,
 • veškerá úložiště jsou opatřena unikátními přístupovými hesly,
 • ve všech našich zařízeních máme nainstalované placené antiviry,
 • přístup k osobním údajům je udělen jen pracovníkům či smluvním partnerům, kteří je potřebují k výkonu práce na principu „nutnosti“. Veškeré osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti,
 • máme nastaveno řízení uživatelských přístupů, systém řízení práv a rolí, čímž zajišťujeme ochranu dat před neoprávněným přístupem.

Na vyžádání je Základní škola, Brno, Krásného 24 povinna poskytnout vaše osobní údaje státním orgánům (např. Policie ČR, státní úřady v rámci prováděných kontrol, je-li to nezbytné, apod.).

 

8. Jaká máte zákonná práva při zpracování osobních údajů?

Právo na přístup k osobním údajům

Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům. Na vyžádání tak vždy poskytneme našim uživatelům veškeré informace o zpracování těch osobních údajů, kde jsme v pozici správce osobních údajů (žádost je možné zaslat e-mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

Právo na opravu

Pokud subjekt zjistí, že jsou jeho osobní údaje nepřesně či chybně zpracovávány, má právo na to, aby byly jeho osobní údaje neprodleně opraveny.

Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány z důvodu plnění nějakého účelu a již nejsou pro daný účel potřebné a skončila naše archivační doba, automaticky osobní údaje mažeme. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu a subjekt údajů souhlas odvolá, osobní údaje vymažeme. Zde je třeba podotknout, že smažeme ty osobní údaje, u nichž jsme v pozici správce. Dále je třeba uvést, že právo na výmaz není absolutní a pokud máme nějakou objektivní povinnost data dále uchovávat (např. vedení účetnictví), dojde k výmazu těch osobních údajů, které nejsou již nadále potřebné pro původní účely zpracování.

Právo na omezení zpracování

Subjekty údajů mají právo na to, abychom zpracování osobních údajů omezili (žádost je možné zaslat na e-mail na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.), pokud:

 1. subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit,
 2. zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití,
 3. správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
 4. subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Právo vznést námitku

Pokud subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že Základní škola, Brno, Krásného 24 provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Základní školu, Brno, Krásného 24 o vysvětlení nebo požadovat, aby Základní škola, Brno, Krásného 24 odstranila takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Nevyhoví-li Základní škola, Brno, Krásného 24 žádosti podle předchozí věty, má subjekt údajů právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

9. Zajištění distančního vzdělávání naší školy z hlediska GDPR

V rámci výuky formou elektronické komunikace naše škola komunikuje několika různými způsoby, a to e-mailem, prostřednictvím aplikace Edookit a dále využíváme prostředí MS Teams. Některé vyučovací hodiny mohou být nahrávány a uloženy pro studenty, kteří se nemohou účastnit online výuky. O této skutečnosti jsou žáci vždy informováni a ikona nahrávání je zobrazena i na monitoru při online hodině v aplikaci. Při vyučování jsou zpracovávány osobní údaje žáků pouze v rozsahu nutném ke správnému technickému nastavení služby. Správcem osobních údajů je společnost Microsoft. Osobní údaje jsou uloženy na serverech této společností a zabezpečeny v souladu s požadavky Nařízení GDPR (více informací zde: https://support.office.com/en-us/article/general-data-protection-regulation-gdpr-and-teams-free-bdf2e378-da6b-48d9-a13d-44917c6ee90a https://www.microsoft.com/cs-cz/trust-center/privacy/gdpr-overview ).

 

10. Jak nás můžete kontaktovat?

V případě jakýchkoliv dotazů na zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obracet písemně nebo elektronicky na níže uvedené kontakty

 • Základní škola, Brno, Krásného 24 636 00
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

11. ZÁVĚR

Tyto Zásady nabývají účinnosti dne 25.5.2018 a jsou k dispozici:

Základní škola, Brno, Krásného 24 je oprávněna tyto Zásady v případě potřeby změnit.

Nahoru
Nastavení cookies
Pro co nejpohodlnější používání webu potřebujeme váš souhlas se zpracováním souborů cookies. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko Povolit vše.
Povolit vše
Zakázat vše
Analytics
Umožňují nám sledovat návštěvnost a způsob používání stránek. Díky tomu můžeme stránky optimalizovat tak, aby se vám s nimi lépe pracovalo.
Google Analytics
Povolit
Zakázat
Uložit nastavení