Projektová činnost

 Dějepis+

 

Dějepis+ je projektem, který je jedním z nástrojů k naplňování cílů vytyčených MŠMT ve Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. Tvoří důležitý článek k proměně a obohacení metod výuky. Díky spolupráci odborníků z Ústavu totalitních režimů a Národního pedagogického institutu ČR, pod záštitou MŠMT, dochází k pokusnému ověřování moderní a efektivní metody výuky dějepisu a možné podpory škol ve vztahu k faktické proměně způsobů a metod výuky. 

Od září 2021 je pokusné ověřování uskutečňováno v hodinách dějepisu na dvě stě osmnácti zapojených základních i středních školách na celém území České republiky. Učitele dějepisu, kteří jsou do pokusného ověřování zapojeni, projekt podporuje formou školení, seminářů, metodik a úzké spolupráce s odborníky, kteří jim poskytují pravidelné konzultace.

 

Šablony III

 

Výzva OP VVV. Vybrané aktivity školy jsou zaměřeny na personální podporu škol, realizaci projektových dnů, tandemovou výuku, podporu ICT.

             

Participace rozpočtu do škol

Projekt MMB, zapojení žáků do činnosti školy, podpora komunikačních dovedností, finanční gramotnosti a demokracie v praxi.

 

Síť otevřených brněnských škol

Projekt MMB, podpora kvalitních volnočasových a zájmových aktivit žáků, organizace společenských a sportovních činností pro děti i veřejnost.

 

MAP II

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II.

https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-1-namestka-primatorky/odbor-skolstvi-mladeze-a-telovychovy/projekty/projekt-map-ii/

projetkt

 

Bowlingová liga

Podpora netradičních sportovních týmových aktivit, vzájemných vztahů.

 

Příběhy našich sousedů

Edukativní práce s žákovskými týmy, které se učí dokumentaristickou práci se vzpomínkami pamětníků. Výpovědi se zaznamenávají textově, obrazově i zvukově. Výsledky této aktivity se prezentují veřejnosti na webových stránkách www.pribehynasichsousedu.cz a veřejným vystoupením na slavnostní závěrečné prezentaci.

 

DigiMe ATCZ216

Projekt financovaný z programu přeshraniční spolupráce Interreg  Rakousko- Česká republika. Hlavní partner je Bildungsdirektion für Wien  (školský úřad Vídeň) Partneři: Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková organizace,Wirtschaftsagentur Wien a Vysočina Education. Projekt se zaměřuje na podporu digitálních technologií a  jejich praktické využití pro vzdělávání napříč jednotlivými obory.

 

Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně

Výstřižek  Pomoc a podpora žákům ohroženým školním neúspěchem.

 

 

Hrdá škola    Hrdá škola

Zapojení školy do projektu podporujícího sounáležitost žáků ke škole.

 

Ovoce do škol

154 ovoce do skol     https://ovocedoskol.szif.cz/web/Default.aspx

       

Nahoru

Prohlížením těchto stránek souhlasíte s používáním souborů cookies.