O škole

Historie naší školy začíná 9.2.1964, kdy se poprvé otevřely její dveře žákům. Základní škola byla postavena uprostřed nového sídliště v Juliánově na ulici Krásného. O krásu se sice v naší škole neustále staráme, ale původ názvu není od slova krásný ve významu pěkný, nýbrž je ulice pojmenovaná podle Miloše Krásného, kterého nacisti v roce 1942 popravili v Praze za účast v odboji.

Juliánov byl původně vsí pod Bílou horou, založenou v roce 1789.  Německé jméno Julienfeld bylo odvozeno od Juliany, dcery majitele dvora, který ves založil. Roku 1849 se vesnice stala součástí Židenic jako jejich osada. V průběhu 1. poloviny 60. let 20. století se jihovýchodně od bývalého Juliánova začalo stavět jedno z prvních brněnských panelákových sídlišť, jehož součástí je i naše škola. Stavba sídliště začala podle projektu Pavla Krchňáka. Centrem sídliště je Juliánovské náměstí,od kterého je naše škola vzdálena necelých 100 metrů a které bylo v roce 2019 revitalizováno, proběhla rekonstrukce fontány s barevně nasvícenými vodotrysky, vysazeny stromy a dodán mobiliář.

Kolem školy jsou rozlehlé travnaté plochy a nová stromová výsadba. Budova má  vlastní rozsáhlou zahradu a multifunkční hřiště.

Zpočátku její existence tu bylo vyučováno kolem 800 žáků, dnes má kapacitu 500 žáků. Postupem doby, jak sídliště stárlo a ubývalo žáků, se přestalo i s vyučováním na směny.

Škola má dnes několik odborných pracoven, které léta slouží  svému účelu:

  • učebnu informatiky,
  • mobilní počítačovou učebnu zařízenou v rámci projektu Šablony III,
  • hudebnu,
  • zrcadlový sál pro výuku veškerých pohybových aktivit od aerobicu po taneční výchovu,
  • v roce 2019 zrekonstruovanou učebnu chemie, fyziky a přírodopisu,
  • učebnu matematiky,
  • výtvarný a keramický ateliér,
  • školní kuchyňku,
  • učebnu polytechnické výchovy,
  • tělocvičnu.

Všechny kmenové třídy mají dataprojektor, v některých třídách jsou interaktivní tabule. Na chodbách školy mají děti čtenářské koutky, chodby samotné jsou vybaveny edukačními materiály. V rámci aktivity žáků Participace do škol byla dle návrhu žáků vybavena aula školy sedacími prvky a deskovými hrami.

Pedagogové pracují s efektivními didaktickými materiály, které rozvíjí a podporují získání praktických životních kompetencí. V řadě předmětů využíváme prvky metody CLIL. Od školního roku 2013/2014 je zaveden od 7. ročníku předmět druhý cizí jazyk, na naší škole se jedná o jazyk německý.

Od školního roku 2007/2008 jsme začali vyučovat podle vlastního školního vzdělávacího programu Škola na cestě - School on the road. Vedle běžného učebního plánu nabízíme žákům vzdělávání ve třídách s rozšířenou výukou hudební výchovy nebo anglického jazyka, obojí již od 1. třídy. Pro komunikaci s žáky i rodiči, vedení povinné dokumentace využíváme elektronický systém Edookit. Vyzvedávání dětí ze školní družiny u nás probíhá pomocí čipového systému BELLHOPE.

Naše škola je vkusně a účelně vybavena. Pro odreagování o přestávkách mohou děti využívat horolezeckou stěnu na chodbě školy, zahrát si florbal nebo fotbal v tělocvičně, proběhnout se po školním dvoře či atletickém sportovišti, použít herní prvky na chodbách školy. Děti rovněž často využívají na školní zahradě areál dětského koutku s altánem a opičí dráhou. Zahradu oživujeme stále novými prvky ( např. komunitní kruh, vyvýšené záhony, bylinková spirála a naučná stezka) a stromovou výsadbou. Na chodbách školy jsou rozmístěny mobilní sedací prvky, které se dají využít i při výuce vedené alternativními metodami. Škola je zapojena do řady projektů, které podporují kvalitní vzdělávání žáků, více naleznete na našich webových stránkách v sekci Projektová činnost.

Při škole existuje Školní klub, který ve 20 kroužcích nabízí stovkám dětí aktivně a smysluplně využitý volný čas. Máme i vlastní menší přírodovědnou stanici.

Velkou pozornost věnuje škola zdravému životnímu stylu, podporujeme tradiční i nové sportovní aktivity, pořádáme turnaje ve skoku vysokém, šplhu o tyči, máme fotbalové a florbalové družstvo, nově od školního roku 2019/2020 i bowlingový tým. Žáci se účastní řady sportovních aktivit, které pořádají nejen školy z naší městské části, ale i další organizace. Již léta se umísťují naši žáci na medailových místech.

Žáky podporujeme ve všech oblastech vzdělávání, snažíme se o to, aby každý žák dosáhl svého maxima, využil svůj potenciál a získanými znalostmi a dovednostmi byl kvalitně připraven do běžného života.

Na škole pracují  pěvecké sbory pro mladší děti na 1.stupni, dále DPS Petrklíč a Orchestra Pulchra pro žáky vyšších ročníků, kteří nás úspěšně reprezentují doma i v zahraničí ( např. Makarské kulturní léto 2014, festival ve Slovinsku 2018, vystoupení na Konferenci hudební výchovy pro 3. tisíciletí v roce 2019). Jsme organizátory vánočních koncertů a jarních festivalů, které se již léta stávají oblíbeným zpestřením doby před svátky vánočními a Velikonocemi. Škola se zapojuje do řady místních, národních a mezinárodních projektů, které zkvalitňují vzdělávání i vybavení školy. Navazujeme spolupráci se zahraničními školami pro podporu jazykového vybavení žáků.

V rámci distančního vzdělávání využívala škola komunikační platformu Teams.

Velkou devízou školy je sehraný a kreativní pedagogický sbor. Ceníme si vstřícného, příjemného a pohodového pracovního prostředí, které společně s pedagogy, ostatními zaměstnanci školy, žáky a rodiči vytváříme.

Nahoru

Prohlížením těchto stránek souhlasíte s používáním souborů cookies.