Charakteristika hudebních tříd

Od školního roku 1998/1999 otevřela naše škola třídu s učebním plánem pro rozšířenou výuku hudební výchovy.

Předmět hudební výchova pomáhá žákům rozvíjet aktivní a receptivní přístup prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových činností. Rozvíjí vědomosti, dovednosti a návyky, které žák získává již v předškolním věku. Umožňuje syntézu oblastí kulturních a uměleckých (literatura, divadlo, film, výtvarné umění, oblast mediální).

Výuka je podporována praktickými činnostmi v předmětu Sborový zpěv pro žáky 1.-4. ročníku a ve volitelných předmětech Sborový zpěv, Instrumentální soubor pro žáky 6.-9. ročníku, do kterých jsou žáci zařazováni na základě malé talentové zkoušky. Tyto předměty jsou pro žáky tříd s RvHv povinné.

Škola spolupracuje se ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose na Došlíkově ulici v Brně, jejíž lektoři vyučují žáky hudebních tříd hru na zvolený hudební nástroj.

Žáci tříd s RvHv pravidelně vystupují na koncertech pořádaných školou, obcí i jinými  organizacemi.

Škola pořádá výměnné koncertní zájezdy.

Hudební výchova je realizována nejen jako předmět ve vyučovacích hodinách, ale také prostřednictvím výchovných koncertů a krátkodobých projektů. Využívá se mezipředmětových vztahů s výtvarnou výchovou, prvoukou, literaturou.

Výuka hudební výchovy probíhá ve dvou odborných učebnách, popřípadě i ve třídě kmenové.

Ve třídách s rozšířenou výukou hudební výchovy mají žáci hodiny hudební výchovy rozvrstveny následovně:

  • od 1. do 4. ročníku – 3 hodiny v týdnu
  • od 5. do 7. ročníku – 2 hodiny v týdnu + hodiny sborového zpěvu nebo instrumentálního souboru
  • od 8. do 9. ročníku - 1 hodina v týdnu + VP s hudebním zaměřením a  hudební kroužek v rámci školního klubu

Kritéria pro zařazení do třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy

Do třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy jsou žáci zařazováni na základě úspěšně zvládnuté malé talentové zkoušky (intonace, rytmus, koordinace pohybu, zájem o hudební činnosti), při které jsou posuzovány předpoklady pro výuku ve třídě s RvHv.

Nahoru

Prohlížením těchto stránek souhlasíte s používáním souborů cookies.