Charakteristika hudebních tříd a proč je dobré podporovat hudební výchovu

Od školního roku 1998/1999 otevřela naše škola třídu s učebním plánem pro rozšířenou výuku hudební výchovy.

Předmět hudební výchova pomáhá žákům rozvíjet aktivní a receptivní přístup prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových činností. Rozvíjí vědomosti, dovednosti a návyky, které žák získává již v předškolním věku. Umožňuje syntézu oblastí kulturních a uměleckých (literatura, divadlo, film, výtvarné umění, oblast mediální).

Výuka je podporována praktickými činnostmi v předmětu Sborový zpěv pro žáky 1.-4. ročníku a ve volitelných předmětech Sborový zpěv, Instrumentální soubor pro žáky 6.-9. ročníku, do kterých jsou žáci zařazováni na základě malé talentové zkoušky. Tyto předměty jsou pro žáky tříd s RvHv povinné.

Škola spolupracuje se ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose na Došlíkově ulici v Brně, jejíž lektoři vyučují žáky hudebních tříd hru na zvolený hudební nástroj.

Žáci tříd s RvHv pravidelně vystupují na koncertech pořádaných školou, obcí i jinými  organizacemi.

Škola pořádá výměnné koncertní zájezdy.

Hudební výchova je realizována nejen jako předmět ve vyučovacích hodinách, ale také prostřednictvím výchovných koncertů a krátkodobých projektů. Využívá se mezipředmětových vztahů s výtvarnou výchovou, prvoukou, literaturou.

Výuka hudební výchovy probíhá ve dvou odborných učebnách, popřípadě i ve třídě kmenové.

Ve třídách s rozšířenou výukou hudební výchovy mají žáci hodiny hudební výchovy rozvrstveny následovně:

  • od 1. do 4. ročníku – 3 hodiny v týdnu
  • od 5. do 7. ročníku – 2 hodiny v týdnu + hodiny sborového zpěvu nebo instrumentálního souboru
  • od 8. do 9. ročníku - 1 hodina v týdnu + VP s hudebním zaměřením a  hudební kroužek v rámci školního klubu

Kritéria pro zařazení do třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy

Do třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy jsou žáci zařazováni na základě úspěšně zvládnuté malé talentové zkoušky (intonace, rytmus, koordinace pohybu, zájem o hudební činnosti), při které jsou posuzovány předpoklady pro výuku ve třídě s RvHv.

Proč podporovat hudební výchovu a její nadstandardní vzdělávání?

Hudba a aktivity s ní spojené (zpěv, tanec, pohyb, hudební teorie, hra na hudební nástroj apod.) mají velmi pozitivní dopad na vývoj dětské osobnosti a psychiky.

Hudba a s ní spojené iniciativy člověka kultivují, rozvíjí a prohlubují mnohé oblasti mozkových činností, abstraktní a logické myšlení, jemnou motoriku.

V neposlední řadě mají hudební,vlastně všechny umělecké činnosti, hluboký sociální rozměr. Podporují a posilují empatické cítění, smysl pro spolupráci, rozvoj zdravého sebevědomí a sebedůvěry dítěte. Tyto činnosti vedou k pěstování zdravých vztahů k sobě sama i k ostatním lidem, rozvíjí fantazii a představivost.

Nelze opomenout ani silný relaxační aspekt, který hudební činnosti nabízejí. Tento aspekt má pozitivní vliv na celkové zklidnění organismu, získání nové síly, motivaci k učení i k životu vůbec.

K čemu všemu tedy aktivní výuka hudební výchovy obecně přispívá?

Jednoznačně:

- zvyšuje výkonnost,

- posiluje paměť,

- zlepšuje schopnost soustředění se,

- zvyšuje hladinu endorfinů,

- posiluje imunitní systém,

-povzbuzuje harmonii celého těla,

- zmírňuje svalové napětí,

- utišuje bolesti,

- uvolňuje zoufalství a vztek,

- zvyšuje hladinu serotoninu, jehož nedostatek způsobuje poruchy spánku, špatnou náladu a deprese,

- je relaxační technikou,

-odbourává stres,

- podporuje kreativitu,

- rozvíjí matematické myšlení, hudba i matematika mají totiž pevně daná pravidla a strukturu – příkladem je souvislost mezi členěním rytmu a matematickými zlomky,

- příznivě ovlivňuje jazykové dovednosti (hudba cvičí sluch i paměť, což má vliv na správnou výslovnost a slovní zásobu nejen u cizích jazyků, jazykové učebnice proto často obsahují písničky),

- rozvíjí emoční inteligenci (vyvolává silné emoce – budí energii při taneční hudbě a klid v ukolébavkách, dokáže navodit příjemnou relaxační atmosféru).

Aktivity pěveckého sboru a orchestru mají na naší škole tradici již 23 let, pracujeme s dětmi tak, abychom u nich podporovali a rozvíjeli všechny uvedené schopnosti a dovednosti,vedeme je k tomu, aby pro ně byla hudba a umění vůbec trvalým zdrojem radosti, spokojenosti a relaxace.

Při výuce Hv prohlubujeme a propojujeme i výuku dalších vzdělávacích oblastí. Děti poznávají např. souvislosti s matematikou, mateřským i cizím jazykem, přírodními vědami (písně o zvířatech a povídání o nich, relaxační účinek deště a uvědomění si důležitosti vody pro život, úcta k přírodě), spojujeme poslech hudby s výtvarnými činnostmi a jiné.

Na naší škole mohou děti navštěvovat od 1. ročníku sborový zpěv  a později i orchestr, přičemž obojí lze propojit. I při sborovém zpěvu využíváme hudební nástroje, na které děti hrají na ZUŠ nebo používáme nástroje, které máme ve škole k dispozici.

Tradičními akcemi jsou dva slavnostní koncerty během školního roku – vánoční a jarní. Právě při koncertech bývá obzvláště patrný osobnostní i vzdělávací posun všech dětí – týmová spolupráce, kultivovanost ve vystupování, ohleduplnost, vývoj jazykových dovedností (písně v angličtině), zvládnutí práce s napětím a stresem, zážitek radosti z úspěchu a naplnění smyslu vlastní práce. Žáci se účastnili vystoupení na náměstí Svobody v rámci vánočních akcí, výjezdů do jiných českých měst, hudebních soustředění a výjezdů do zahraničí.

Co mohu udělat pro to, aby moje díě navštěvovalo školní sbor či orchestr?

Stačí se během zápisu do 1. ročníku ZŠ zúčastnit  talentové zkoušky, která probíhá v učebně hudební výchovy a je určena všem dětem bez rozdílu zvolení vzdělávacího programu.

Na základě úspěšnosti v této zkoušce může být dítě zapsáno do sborového zpěvu, kde v průběhu prvního ročníku získá základní pěvecké, dechové i nástrojové dovednosti, které bude nadále v dalších ročnících zdokonalovat,ať již v pěveckém sboru nebo orchestru.

Nahoru
Nastavení cookies
Pro co nejpohodlnější používání webu potřebujeme váš souhlas se zpracováním souborů cookies. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko Povolit vše.
Povolit vše
Zakázat vše
Analytics
Umožňují nám sledovat návštěvnost a způsob používání stránek. Díky tomu můžeme stránky optimalizovat tak, aby se vám s nimi lépe pracovalo.
Google Analytics
Povolit
Zakázat
Uložit nastavení