Charakteristika hudebních tříd a proč je dobré podporovat hudební výchovu

Od školního roku 1998/1999 otevřela naše škola třídu s učebním plánem pro rozšířenou výuku hudební výchovy.

Předmět hudební výchova pomáhá žákům rozvíjet aktivní a receptivní přístup prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových činností. Rozvíjí vědomosti, dovednosti a návyky, které žák získává již v předškolním věku. Umožňuje syntézu oblastí kulturních a uměleckých (literatura, divadlo, film, výtvarné umění, oblast mediální).

Výuka je podporována praktickými činnostmi v předmětu Sborový zpěv pro žáky 1.-4. ročníku a ve volitelných předmětech Sborový zpěv, Instrumentální soubor pro žáky 6.-9. ročníku, do kterých jsou žáci zařazováni na základě malé talentové zkoušky. Tyto předměty jsou pro žáky tříd s RvHv povinné.

Škola spolupracuje se ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose na Došlíkově ulici v Brně, jejíž lektoři vyučují žáky hudebních tříd hru na zvolený hudební nástroj.

Žáci tříd s RvHv pravidelně vystupují na koncertech pořádaných školou, obcí i jinými  organizacemi.

Škola pořádá výměnné koncertní zájezdy.

Hudební výchova je realizována nejen jako předmět ve vyučovacích hodinách, ale také prostřednictvím výchovných koncertů a krátkodobých projektů. Využívá se mezipředmětových vztahů s výtvarnou výchovou, prvoukou, literaturou.

Výuka hudební výchovy probíhá ve dvou odborných učebnách, popřípadě i ve třídě kmenové.

Ve třídách s rozšířenou výukou hudební výchovy mají žáci hodiny hudební výchovy rozvrstveny následovně:

  • od 1. do 4. ročníku – 3 hodiny v týdnu
  • od 5. do 7. ročníku – 2 hodiny v týdnu + hodiny sborového zpěvu nebo instrumentálního souboru
  • od 8. do 9. ročníku - 1 hodina v týdnu + VP s hudebním zaměřením a  hudební kroužek v rámci školního klubu

Kritéria pro zařazení do třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy

Do třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy jsou žáci zařazováni na základě úspěšně zvládnuté malé talentové zkoušky (intonace, rytmus, koordinace pohybu, zájem o hudební činnosti), při které jsou posuzovány předpoklady pro výuku ve třídě s RvHv.

Proč podporovat hudební výchovu a její nadstandardní vzdělávání?

Hudba a aktivity s ní spojené (zpěv, tanec, pohyb, hudební teorie, hra na hudební nástroj apod.) mají velmi pozitivní dopad na vývoj dětské osobnosti a psychiky.

Hudba a s ní spojené iniciativy člověka kultivují, rozvíjí a prohlubují mnohé oblasti mozkových činností, abstraktní a logické myšlení, jemnou motoriku.

V neposlední řadě mají hudební,vlastně všechny umělecké činnosti, hluboký sociální rozměr. Podporují a posilují empatické cítění, smysl pro spolupráci, rozvoj zdravého sebevědomí a sebedůvěry dítěte. Tyto činnosti vedou k pěstování zdravých vztahů k sobě sama i k ostatním lidem, rozvíjí fantazii a představivost.

Nelze opomenout ani silný relaxační aspekt, který hudební činnosti nabízejí. Tento aspekt má pozitivní vliv na celkové zklidnění organismu, získání nové síly, motivaci k učení i k životu vůbec.

K čemu všemu tedy aktivní výuka hudební výchovy obecně přispívá?

Jednoznačně:

- zvyšuje výkonnost,

- posiluje paměť,

- zlepšuje schopnost soustředění se,

- zvyšuje hladinu endorfinů,

- posiluje imunitní systém,

-povzbuzuje harmonii celého těla,

- zmírňuje svalové napětí,

- utišuje bolesti,

- uvolňuje zoufalství a vztek,

- zvyšuje hladinu serotoninu, jehož nedostatek způsobuje poruchy spánku, špatnou náladu a deprese,

- je relaxační technikou,

-odbourává stres,

- podporuje kreativitu,

- rozvíjí matematické myšlení, hudba i matematika mají totiž pevně daná pravidla a strukturu – příkladem je souvislost mezi členěním rytmu a matematickými zlomky,

- příznivě ovlivňuje jazykové dovednosti (hudba cvičí sluch i paměť, což má vliv na správnou výslovnost a slovní zásobu nejen u cizích jazyků, jazykové učebnice proto často obsahují písničky),

- rozvíjí emoční inteligenci (vyvolává silné emoce – budí energii při taneční hudbě a klid v ukolébavkách, dokáže navodit příjemnou relaxační atmosféru).

Aktivity pěveckého sboru a orchestru mají na naší škole tradici již 23 let, pracujeme s dětmi tak, abychom u nich podporovali a rozvíjeli všechny uvedené schopnosti a dovednosti,vedeme je k tomu, aby pro ně byla hudba a umění vůbec trvalým zdrojem radosti, spokojenosti a relaxace.

Při výuce Hv prohlubujeme a propojujeme i výuku dalších vzdělávacích oblastí. Děti poznávají např. souvislosti s matematikou, mateřským i cizím jazykem, přírodními vědami (písně o zvířatech a povídání o nich, relaxační účinek deště a uvědomění si důležitosti vody pro život, úcta k přírodě), spojujeme poslech hudby s výtvarnými činnostmi a jiné.

Na naší škole mohou děti navštěvovat od 1. ročníku sborový zpěv  a později i orchestr, přičemž obojí lze propojit. I při sborovém zpěvu využíváme hudební nástroje, na které děti hrají na ZUŠ nebo používáme nástroje, které máme ve škole k dispozici.

Tradičními akcemi jsou dva slavnostní koncerty během školního roku – vánoční a jarní. Právě při koncertech bývá obzvláště patrný osobnostní i vzdělávací posun všech dětí – týmová spolupráce, kultivovanost ve vystupování, ohleduplnost, vývoj jazykových dovedností (písně v angličtině), zvládnutí práce s napětím a stresem, zážitek radosti z úspěchu a naplnění smyslu vlastní práce. Žáci se účastnili vystoupení na náměstí Svobody v rámci vánočních akcí, výjezdů do jiných českých měst, hudebních soustředění a výjezdů do zahraničí.

Co mohu udělat pro to, aby moje díě navštěvovalo školní sbor či orchestr?

Stačí se během zápisu do 1. ročníku ZŠ zúčastnit  talentové zkoušky, která probíhá v učebně hudební výchovy a je určena všem dětem bez rozdílu zvolení vzdělávacího programu.

Na základě úspěšnosti v této zkoušce může být dítě zapsáno do sborového zpěvu, kde v průběhu prvního ročníku získá základní pěvecké, dechové i nástrojové dovednosti, které bude nadále v dalších ročnících zdokonalovat,ať již v pěveckém sboru nebo orchestru.

Nahoru

Prohlížením těchto stránek souhlasíte s používáním souborů cookies.