V 8. ročníku žáci prohlubují získané znalosti anglického jazyka v předchozích ročnících. Nové vědomosti opět získávají přirozeným a praktickým způsobem pomocí vhodně zvolených výukových metod a konverzačních cvičení. 

Hodinová dotace jsou 4 hodiny týdně, z toho je jedna hodina realizována formou jazykového semináře pod vedením rodilého mluvčího. V těchto seminářích zlepšují žáci své komunikační dovednosti v anglickém jazyce, a to jak v rozhovorech s rodilým mluvčím, tak i pomocí různých aktivizujících metod, debat a diskuzí. 

Žáci v hodinách pracují s učebnicí a pracovním sešitem Super Minds od nakladatelství Cambridge. Znalosti žáků jsou podporovány využíváním počítačových výukových programů, se kterými žáci pracují samostatně na počítačích nebo společně s využitím interaktivní tabule. Žáci navštěvují divadelní představení v anglickém jazyce a v jednotlivých hodinách je využívána pestrá škála metod a forem práce od diferencování třídy přes využití didaktických her, komunikačních a inscenačních metod až k moderním a atraktivním metodám práce se třídou.  Dle možností se žáci zapojují do školních i mimoškolních soutěží v cizím jazyce.

Na konci 8. ročníku se žáci aktivně zapojí do standardní konverzace, zeptají se a adekvátně reagují v běžné komunikaci a dialozích, dokážou samostatně vytvořit i reprodukovat delší a náročnější text. Jsou schopni gramaticky a stylisticky správně utvořit text s použitím slovní zásoby z osvojených témat. Vnímají reálie.

1  2  3

Nahoru

Prohlížením těchto stránek souhlasíte s používáním souborů cookies.