Charakteristika jazykového zaměření

Od školního roku 2014/2015 otevíráme vždy jednu třídu podle učebního plánu pro třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka.

Na 1. stupni je výuka zaměřena převážně na rozvíjení řečových a komunikačních jazykových dovedností žáků, jejich praktickou využitelnost, utváření pozitivního vztahu k anglickému jazyku a zájmu o studium. Rozvíjíme jazykové schopnosti ve všech oblastech (čtení, mluvení, psaní, poslech).       

Důraz klademe na tvůrčí a samostatný přístup žáků, týmovou spolupráci, sebehodnocení, plánování a sledování vlastního pokroku v cizím jazyce, využíváme aktivizující metody a moderní informační technologie.

 

V 1. a 2. ročníku jsou vyučovány 2 hodiny týdně.

Ve 3. – 5. ročníku jsou vyučovány 4 hodiny týdně (jedna z těchto hodin pod vedením rodilého mluvčího).

6. - 9. ročník: 3 hodiny týdně + 1 hodina jazykového semináře s rodilým mluvčím.

Výuka je realizována v kmenových třídách, velké herně školní družiny nebo v učebně informatiky.  Všechny učebny jsou vybaveny moderní ICT technikou.

 

Žáci jsou na začátku 1. ročníku rozděleni do skupin dle úrovně jazykových znalostí. To vyučujícímu umožňuje individuální přístup ke každému žákovi, dalšímu rozvíjení jazykových znalostí u žáků mimořádně nadaných i zařazení specifických metod a forem výuky u žáků s poruchami učení.

V průběhu vzdělávání může být žák na základě rozdílových testů zařazen do paralelní běžné třídy. Rozdílové testy probíhají na konci 3., 5. ročníku.

Devátý ročník je zakončen absolventskou prací v anglickém jazyce.

 

Na základě individuálních potřeb žáků a s ohledem na specifika třídy zařazují vyučující do výuky rozšiřující učivo.

Výuku zajišťují kvalifikovaní vyučující s aprobací výuky anglického jazyka.

Díky spolupráci s jazykovými školami se na výuce podílí i rodilí mluvčí.

Nad rámec metod a forem práce, které jsou využívány při výuce anglického jazyka, zařazujeme do výuky soutěže v anglickém jazyce, projekty, návštěvy divadelních představení v anglickém jazyce, zapojení anglického jazyka do ostatních předmětů – prvky metody CLIL.

Žáci pracují s cizojazyčnými materiály - knihy, časopisy, texty.

Žáci 3. – 7. ročníku vyjíždí na jazykové soustředění s intenzivní výukou angličtiny nebo se účastní intenzivního kurzu angličtiny s kvalifikovanými lektory.

 

Kritéria pro zařazení do třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka

Zájemci o zařazení do třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka projdou krátkým pohovorem s vyučujícími anglického jazyka, při kterém jsou posuzovány komunikační a jazykové předpoklady pro výuku ve třídě s RvAj. 

Komunikační předpoklady - dobré vyjadřovací schopnosti, bohatá slovní zásoba přiměřená věku, bez zřejmých vad řeči.

Jazykové předpoklady - správná reprodukce slyšeného slova, kvalitní sluchová paměť, fonetické rozlišení začátku a konce slov.

Nahoru
Nastavení cookies
Pro co nejpohodlnější používání webu potřebujeme váš souhlas se zpracováním souborů cookies. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko Povolit vše.
Povolit vše
Zakázat vše
Analytics
Umožňují nám sledovat návštěvnost a způsob používání stránek. Díky tomu můžeme stránky optimalizovat tak, aby se vám s nimi lépe pracovalo.
Google Analytics
Povolit
Zakázat
Uložit nastavení