Charakteristika jazykového zaměření

Od školního roku 2014/2015 otevíráme vždy jednu jazykovou třídu, která je vzdělávána podle učebního plánu pro třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka.

Na 1. stupni je výuka zaměřena převážně na rozvíjení řečových a komunikačních jazykových dovedností žáků, jejich praktickou využitelnost, utváření pozitivního vztahu k anglickému jazyku a zájmu o studium.        

Důraz je kladen na tvůrčí a samostatný přístup žáků, týmovou spolupráci, sebehodnocení, plánování a sledování vlastního pokroku v cizím jazyce, využívají se aktivizující metody a moderní informační technologie.

V 1. a 2. ročníku jsou vyučovány 2 hodiny týdně + 1 hodina Jazykové přípravky (výuka s rodilým mluvčím),

ve 3. – 5. ročníku jsou vyučovány 4 hodiny týdně (jedna z těchto hodin pod vedením rodilého mluvčího).

Výuka je realizována v kmenových třídách, velké herně školní družiny nebo v učebně informatiky. Využívána je také jazyková nebo multimediální učebna. Všechny učebny jsou vybaveny moderní ICT technikou.

Žáci jsou na začátku 1. ročníku rozděleni do skupin dle úrovně jazykových znalostí. To vyučujícímu umožňuje individuální přístup ke každému žákovi, dalšímu rozvíjení jazykových znalostí u žáků mimořádně nadaných i zařazení specifických metod a forem výuky u žáků s poruchami učení.

V průběhu vzdělávání může být žák na návrh vyučujícího anglického jazyka přeřazen do jiné paralelní třídy. O přeřazení žáka rozhoduje ředitelka školy.

Na základě individuálních potřeb žáků a s ohledem na specifika třídy zařazují vyučující do výuky rozšiřující učivo.

Nad rámec metod a forem práce, které jsou využívány při výuce anglického jazyka, zařazujeme do výuky soutěže v anglickém jazyce, projekty, návštěvy divadelních představení v anglickém jazyce, zapojení anglického jazyka do ostatních předmětů – prvky metody CLIL.

Žáci 2. - 5. ročníků vyjíždí na jazykové soustředění s intenzivní výukou angličtiny nebo s rodilým mluvčím. 

 

 

Výuku zajišťují kvalifikovaní vyučující s aprobací výuky anglického jazyka pro 1. stupeň.

Díky spolupráci s jazykovými školami se na výuce podílí i rodilí mluvčí.

Kritéria pro přijetí do programu s rozšířenou výukou anglického jazyka zveřejňuje ředitelka školy každý rok před zápisem na webových stránkách školy.

Nahoru

Prohlížením těchto stránek souhlasíte s používáním souborů cookies.