ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ 2018/2019

 

 1. Cíl zpracování absolventské práce /AP/

Absolventská práce je jednou z forem, kterou základní škola ověřuje dovednosti, schopnosti, kompetence a znalosti žáka v posledním roce základního vzdělávání. Žák absolventskou prací prokáže tyto získané schopnosti a dovednosti:

 • dlouhodobější samostatnou práci
 • vyhledávání a zpracování informací
 • integraci učiva více předmětů a nacházení souvislostí mezi jednotlivými  jevy a poznatky
 • vytvoření vlastního textu na vybrané téma
 • grafické, výtvarné nebo technické zpracování tématu
 • praktickou práci na PC
 • kultivovaný ústní projev
 • správnou gramatickou a stylistickou úroveň
 • samostatnou reprodukci vlastní práce za pomoci multimediální a prezentační techniky

2. Zveřejnění  a výběr témat

Každý žák 9. ročníku si vybere jedno z vypsaných témat, které bude zveřejněné na nástěnce žákovského parlamentu.

3. Konzultace

Konzultace budou probíhat dle potřeby a domluvy žáka s vedoucím práce a jsou pro žáka povinné.

 1. Obsah, rozsah práce, časový harmonogram:
 • řazení stran AP:
  • titulní strana, příloha č.1
  • prohlášení, viz příloha č. 1a
  • poděkování – viz. příloha č.1b
  • obsah, příloha č. 2
  • úvod – proč si žák práci vybral, cíl práce

 

 • vlastní práce včetně závěru
 • použitá literatura a zdroje, příloha č.3
 • přílohy práce – fotodokumentace, mapy……..
 • přihláška, příloha č.4

 

 • práce se odevzdá v 1 originálu
 • svázání v kroužkové vazbě s fólií na začátku a konci práce
 • písmo Times New Roman, velikost 12, nadpisy tučně, řádkování 1,5, okraje 2,5, číslování dole uprostřed stránky ( -1-)
 • práce se čísluje až od vlastní práce
 • číslování kapitol si žáci volí sami – možný vzor viz. příloha OBSAH
 • případné výkresy, obrazy se odevzdávají zvlášť
 • rozsah minimálně 4 strany A4, maximálně 8 stran, do tohoto počtu se nepočítají přílohy, jedná se o počet stran vlastní práce.
 • Práce cizojazyčná má rozsah 2 stránky minimálně
 • časový harmonogram:
  • listopad 2018– leden 2019 – konzultace, práce na tématu
  • 18. února 2019 odevzdání AP vedoucímu práce
  • 29. května 2019 obhajoba AP, vyhodnocení
 • práce bude vypracována na počítači ve Wordu
 • přílohou k práci může být model, výtvarná práce či jiná dokumentace
 • je nutné dodržet formální náležitosti
 • práce musí být mezipředmětová
 • AP musí obsahovat vlastní úvahu, komentáře, hodnocení
 • žák musí využít minimálně dvou informačních zdrojů – internet, odborná literatura, odborné časopisy, ústní svědectví……
 • citace se přesně opíše kurzívou do uvozovek :

1) Text buďto uvedete větou a potom citace vypadá takto (v textu je uveden autor a v závorce za ním datum vydání knihy):

 

O zpřístupnění korunovačních klenot Pokorný (2013) uvádí „V Čechách vše "zkomplikoval" už Karel IV., který nařídil, že se klenoty mají ukazovat jen při významných příležitostech. A tradice je silná“.

 

 

2) Pokud citovaný text větou neuvádíme, vypadá citace takto (je uveden citovaný text a v závorce za ním Autor, datum vydání knihy):

 

„V Čechách vše "zkomplikoval" už Karel IV., který nařídil, že se klenoty mají ukazovat jen při významných příležitostech. A tradice je silná“ (Pokorný, 2013).

 • striktně dodržet náležitosti u použité literatury a zdrojů
 • s dalšími dotazy se obrací žáci na vedoucího své práce

5. Obhajoba

 • 29.5.2019
 • minimálně tříčlenná komise, jedním členem je vedoucí práce
 • žák představí a obhájí v průběhu 5-7 minut svoji práci, může využít audiovizuální a počítačové techniky, hotových výrobků, modelů a jiných
 • prezentaci není možné číst ( je vhodné mít pouze osnovu)
 • žák může mít výkresy či jiné předměty, dokládající a podporující jeho práci
 • členové komise mohou klást doplňující otázky
 • po obhajobě žák obdrží certifikát
 • AP  a její hodnocení může být součástí závěrečné klasifikace v předmětu, ke kterému se téma vztahovalo a v českém jazyce.
 1. Hodnocení práce a obhajoby, celkové hodnocení
 • nejvýše 15 bodů - obsahová úroveň  práce, věcná správnost, vlastní myšlenky a postřehy, správnost dodržení množství informačních zdrojů, originalita a nápaditost zpracování, grafická úprava, dodržení všech formálních náležitostí, přesnost citací, gramatická a stylistická úroveň
 • nejvýše 10 bodů – úroveň prezentace (věcnost, přehlednost, vystižení hlavní myšlenky AP), formální úroveň zpracování prezentace, účelné využití techniky při prezentaci, úroveň vystupování, přesnost, kultivovanost a správnost vyjadřování, schopnost zaujmout, nápaditost, úroveň argumentace a schopnost věcně, správně a rychle reagovat na dotazy, dodržení časového limitu prezentace
 • celkové hodnocení AP
 • vynikající
 • velmi dobrý
 • dobrý
 • postačující
 • nevyhovující

 

 

Při stahování přihlášky, titulní strany, prohlášení, poděkování, obsahu, použité literatury a zdrojů nezapomeňte odstranit v horní části  příloha č…… Zkontrolujte si nastavení okrajů, řádkování, velikost písma a typ písma.

Nahoru

Prohlížením těchto stránek souhlasíte s používáním souborů cookies.