ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ 2023/2024

 

 1. Cíl zpracování absolventské práce /AP/

Absolventská práce je jednou z forem, kterou základní škola ověřuje dovednosti, schopnosti, kompetence a znalosti žáka v posledním roce základního vzdělávání. Žák absolventskou prací prokáže tyto získané schopnosti a dovednosti:

 • dlouhodobější samostatnou práci
 • vyhledávání a zpracování informací
 • integraci učiva více předmětů a nacházení souvislostí mezi jednotlivými  jevy a poznatky
 • vytvoření vlastního textu na vybrané téma
 • grafické, výtvarné nebo technické zpracování tématu
 • praktickou práci na PC
 • kultivovaný ústní projev
 • správnou gramatickou a stylistickou úroveň
 • samostatnou reprodukci vlastní práce za pomoci multimediální a prezentační techniky

2. Zveřejnění  a výběr témat

Každý žák 9. ročníku si vybral téma a svého vedoucího práce. Údaje budou zveřejněné na webových stránkách.

3. Konzultace

Konzultace budou probíhat dle potřeby a domluvy žáka s vedoucím práce a jsou pro žáka povinné.

 1. Obsah, rozsah práce, časový harmonogram:
 • řazení stran AP:
  • titulní strana, příloha č.1
  • prohlášení, viz příloha č. 1a
  • poděkování – viz. příloha č.1b
  • obsah, příloha č. 2
  • úvod – proč si žák práci vybral, cíl práce

 

 • vlastní práce včetně závěru
 • použitá literatura a zdroje, příloha č.3
 • přílohy práce – fotodokumentace, mapy……..
 • přihláška, příloha č.4

 

 • práce se odevzdá v 2 originálech
 • svázání v kroužkové vazbě s fólií na začátku a konci práce
 • písmo Times New Roman, velikost 12, nadpisy tučně, řádkování 1,5, okraje 2,5, číslování dole uprostřed stránky ( -1-)
 • práce se čísluje až od vlastní práce
 • číslování kapitol si žáci volí sami – možný vzor viz. příloha OBSAH
 • případné výkresy, obrazy se odevzdávají zvlášť
 • rozsah minimálně 4 strany A4, maximálně 8 stran, do tohoto počtu se nepočítají přílohy, jedná se o počet stran vlastní práce.
 • práce cizojazyčná má rozsah 2 stránky minimálně
 • časový harmonogram:
  • únor - květen 2024 – konzultace, práce na tématu
  • v týdnu 13.5. - 20.5.2024 odevzdání AP vedoucímu práce
  • 29.5.2024 obhajoba AP, vyhodnocení
 • práce bude vypracována na počítači ve Wordu
 • přílohou k práci může být model, výtvarná práce či jiná dokumentace
 • je nutné dodržet formální náležitosti
 • práce musí být mezipředmětová
 • AP musí obsahovat vlastní úvahu, komentáře, hodnocení
 • žák musí využít minimálně dvou informačních zdrojů – internet, odborná literatura, odborné časopisy, ústní svědectví……
 • citace se přesně opíše kurzívou do uvozovek :

1) Text buďto uvedete větou a potom citace vypadá takto (v textu je uveden autor a v závorce za ním datum vydání knihy):

 

O zpřístupnění korunovačních klenot Pokorný (2013) uvádí „V Čechách vše "zkomplikoval" už Karel IV., který nařídil, že se klenoty mají ukazovat jen při významných příležitostech. A tradice je silná“.

 

 

2) Pokud citovaný text větou neuvádíme, vypadá citace takto (je uveden citovaný text a v závorce za ním Autor, datum vydání knihy):

 

„V Čechách vše "zkomplikoval" už Karel IV., který nařídil, že se klenoty mají ukazovat jen při významných příležitostech. A tradice je silná“ (Pokorný, 2013).

 • striktně dodržet náležitosti u použité literatury a zdrojů
 • s dalšími dotazy se obrací žáci na vedoucího své práce

5. Obhajoba

 • 29.5.2024
 • minimálně tříčlenná komise, jedním členem je vedoucí práce
 • žák představí a obhájí v průběhu 5-7 minut svoji práci, může využít audiovizuální a počítačové techniky, hotových výrobků, modelů a jiných
 • prezentaci není možné číst ( je vhodné mít pouze osnovu)
 • žák může mít výkresy či jiné předměty, dokládající a podporující jeho práci
 • členové komise mohou klást doplňující otázky
 • po obhajobě žák obdrží certifikát
 • AP  a její hodnocení může být součástí závěrečné klasifikace v předmětu, ke kterému se téma vztahovalo a v českém jazyce.
 1. Hodnocení práce a obhajoby, celkové hodnocení
 • nejvýše 15 bodů - obsahová úroveň  práce, věcná správnost, vlastní myšlenky a postřehy, správnost dodržení množství informačních zdrojů, originalita a nápaditost zpracování, grafická úprava, dodržení všech formálních náležitostí, přesnost citací, gramatická a stylistická úroveň
 • nejvýše 10 bodů – úroveň prezentace (věcnost, přehlednost, vystižení hlavní myšlenky AP), formální úroveň zpracování prezentace, účelné využití techniky při prezentaci, úroveň vystupování, přesnost, kultivovanost a správnost vyjadřování, schopnost zaujmout, nápaditost, úroveň argumentace a schopnost věcně, správně a rychle reagovat na dotazy, dodržení časového limitu prezentace
 • celkové hodnocení AP
 • vynikající
 • velmi dobrý
 • dobrý
 • postačující
 • nevyhovující

 

 Při stahování přihlášky, titulní strany, prohlášení, poděkování, obsahu, použité literatury a zdrojů nezapomeňte odstranit v horní části  příloha č…… Zkontrolujte si nastavení okrajů, řádkování, velikost písma a typ písma.

Slavnostní vyhodnocení absloventských prací  27.6. 2024 od 8.55 hod.

Nahoru
Nastavení cookies
Pro co nejpohodlnější používání webu potřebujeme váš souhlas se zpracováním souborů cookies. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko Povolit vše.
Povolit vše
Zakázat vše
Analytics
Umožňují nám sledovat návštěvnost a způsob používání stránek. Díky tomu můžeme stránky optimalizovat tak, aby se vám s nimi lépe pracovalo.
Google Analytics
Povolit
Zakázat
Uložit nastavení