Zaměření školy

 

Základní škola Krásného se zaměřuje vedle běžného programu pro základní  vzdělávání s prvky alternativní a projektové výuky zejména na výuku hudební a výtvarné výchovy a podporu anglického jazyka. Vedle tříd s běžným programem tedy otevíráme  třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy a anglického jazyka od 1. ročníku. Rozšířená výuka výtvarné výchovy je již na 2. stupni, ale v 1. třídách ji aktuálně nenabízíme.

 

Hlavní rozdíl rozšířené výuky je v navýšených hodinách předmětu, který je rozšiřován – Hudební výchova,  Výtvarná výchova, Anglický jazyk.

 

Rozšířená výuka hudební výchovy /RvHv/ má o hodinu až dvě hodiny hudební výchovy více než běžné třídy. Žáci navštěvují na 1. stupni Sborový zpěv jako nepovinný předmět, na 2. stupni si vybírají ze Sborového zpěvu nebo Instrumentálního souboru, navíc přibývá v 8.-9. ročníku Hudební klub, jehož výuka úzce souvisí s prací ve Sborovém zpěvu nebo Instrumentálním souboru. Žáci se již od 1. ročníku účastní Vánočního koncertu v Dělnickém domě v Židenicích nebo v Červeném kostele v centru Brna a festivalu Vítání jara dětským zpěvem. Dle časových možností se žáci účastní kulturních aktivit, vystoupení a festivalů v Brně, jiných český městech nebo vyjíždí i do zahraničních zemí.

 

Rozšířená výuka anglického jazyka /RvAj/ má o hodinu až dvě hodiny anglického jazyka více než běžné třídy. Výuka je zaměřená na rozvoj komunikačních dovedností, její součástí jsou také rodilí mluvčí, kteří s dětmi vyjíždí společně s pedagogy na školy v přírodě. Výstupy z těchto pobytů jsou součástí prezentace pro rodiče. Žáci navštěvují divadelní představení v angličtině. Výuka je samozřejmě přizpůsobena věkovým schopnostem dětí. V prvních letech je práce s dětmi postavená zejména na didaktických hrách, které podporují tvůrčí a samostatný přístup dětí k výuce, rozvíjí komunikační dovednosti a utváření pozitivního vztahu k cizímu jazyku.

 

Rozšířená výuka výtvarné výchovy / RvVv/  má o hodinu až dvě hodiny výtvarné výchovy více než běžné třídy.  Žáci navštěvují také předmět Keramika. Na 1. stupni se žáci seznamovali s různými výtvarnými technikami, umělci, navštěvovali výstavy, galerie, absolvovali výtvarné školy v přírodě. Svá díla pravidelně vystavují v galeriích v adventním období, kdy konají pro rodiče vernisáže a také v závěru školního roku, kdy se scházejí k výtvarné slavnosti v galerii školy nebo na školní zahradě. V této činnosti pokračují i na 2. stupni, kde prohlubují další poznatky o malbě, výtvarných technikách, osobnostech výtvarného světa a tříbí své umělecké cítění.

 

 

Základní škola se zaměřuje na posilování všech klíčových kompetencí u dětí ve vztahu k praktickému životu. Využíváme ve výuce moderní technologie – počítače, interaktivní tabule, dataprojektory a výukové materiály, podporující čtenářskou gramotnost u žáků. Škola je od roku 2016 dovybavena novými počítači, zasíťována tak, abychom mohli postupně přecházet na elektronické vedení povinné dokumentace. V září 2016 jsou do praxe zavedeny elektronické žákovské knížky a třídní knihy. ZŠ klade důraz na sportovní činnost žáků, od září 2016 žáci využijí nového sportovního areálu školy – běžecký ovál, doskočiště a multifunkční hřiště s umělou trávou pro řadu míčových her.

Nahoru