Zaměření školy

 

Základní škola Krásného nabízí žákům vedle běžného programu pro základní  vzdělávání s prvky alternativní a projektové výuky i učební plán s rozšířenou výukou  hudební výchovy nebo anglického jazyka, obojí od 1. třídy.

Hlavní rozdíl rozšířené výuky od běžného vzdělávání je jednak v navýšení hodinové dotace předmětu Hudební výchova a Anglický jazyk, jednak v náročnějším obsahu vzdělávací oblasti. V rámci hudební sekce je pro děti podmínkou navštěvovat pěvecký sbor a na 2. stupni volit, po menší talentové zkoušce, mezi pěveckým sborem a instrumentálním souborem. V rámci rozšířené výuky anglického jazyka navštěvují žáci na 2. stupni jazykový seminář jako volitelný předmět. V každé třídě s rozšířenou výukou anglického jazyka je jedna hodina týdně vedena od 3. ročníku rodilým mluvčím. K podpoře komunikačních dovedností jsou směřovány intenzivní jazykové kurzy a školy v přírodě nejen s rodilým mluvčím. Od školního roku 2021/2022 nabízíme žákům přípravu na Cambridge zkoušky, které budou probíhat v budově školy a ušetříme tak našim žákům cestování do města.

Rozšířená výuka hudební výchovy /RvHv/ Předmět hudební výchova pomáhá žákům rozvíjet aktivní a receptivní přístup prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových činností. Rozvíjí vědomosti, dovednosti a návyky, které žák získává již v předškolním věku. Umožňuje syntézu oblastí kulturních a uměleckých (literatura, divadlo, film, výtvarné umění, oblast mediální).  Žáci se již od 1. ročníku účastní vystoupení -  Vánočního koncertu v Dělnickém domě a dvoudenního festivalu Vítání jara dětským zpěvem v Červeném kostele a Dělnickém domě. Dle časových možností se žáci účastní kulturních aktivit, vystoupení a festivalů v Brně, jiných českých městech nebo vyjíždí i do zahraničí. Úzce spolupracujeme se Základní uměleckou školou PhDr. Zdeňka Mrkose na Došlíkově ulici. Více o podpoře hudební výchovy naleznete v sekci Život školy/rozšířená výuka Hv.

Rozšířená výuka anglického jazyka /RvAj/  Vzdělávání je zaměřeno zejména na rozvoj komunikačních dovedností. Žáci navštěvují divadelní představení v angličtině, pracují v týmech na projektech, konverzují na standardní témata z běžného života, propojují znalosti cizího jazyka s ostatními vzdělávacími oblastmi. V prvních letech je práce s dětmi postavená zejména na didaktických hrách, které podporují tvůrčí a samostatný přístup dětí k výuce a vzdělávání, rozvíjí komunikační dovednosti a utváří pozitivní vztah k cizímu jazyku. Na 2. stupni je vzdělávání zaměřeno na projektovou výuku, samostatnost, zdokonalení komunikačních dovedností. Efektivita výuky je podpořena účastí na soutěžích a olympiádách. Naším cílem je, aby žáci v rámci základního vzdělávání dosáhli úrovně A2 a ti nejlepší B1.

U všech žáků podporujeme také estetickou výchovu. V roce 2011 jsme začínali s rozšířenou výukou výtvarné výchovy, žáci měli o hodinu až dvě hodiny výtvarné výchovy více než běžné třídy. Postupně však zájem opadal, dětí nebylo tolik, abychom mohli otevřít třídu, ale nechtěli jsme od této aktivity upouštět a estetickou výchovu podporujeme i nadále. Žáci mají nyní možnost navštěvovat v rámci školního klubu kroužek Keramika nebo Výtvarný atelier. Na 1. stupni se žáci seznamují s různými výtvarnými technikami, umělci, navštěvují výstavy, galerie. Na 2. stupni navíc absolvují výtvarné školy v přírodě. Svá díla pravidelně vystavují v galeriích v adventním období, kdy se konají pro rodiče vernisáže, a také v závěru školního roku, kdy se scházejí k výtvarné slavnosti v galerii školy nebo na školní zahradě. Získané základy z 1. stupně prohlubují dalšími poznatky o malbě, výtvarných technikách, osobnostech výtvarného světa a tříbí své umělecké cítění. Vyjíždí na zahraniční výjezdy, kde navštěvují světoznámé galerie, muzea. Malují v plenéru. Samozřejmostí jsou v rámci České republiky návštěvy zajímavých míst spojených s uměleckým světem, např. tvorba dětí ve Filmovém ateliéru ve Zlíně.

Základní škola se zaměřuje na posilování všech klíčových kompetencí u dětí ve vztahu k praktickému životu. Ve výuce využíváme moderní technologie – počítače, interaktivní tabule, dataprojektory, výukové materiály podporující čtenářskou gramotnost u žáků, základy programování a robotiky - od září 2021 začínáme vzdělávání podle upraveného RVP ZV v oblasti informatiky od 3.-9. ročník. Naším cílem je, aby nové technologie prostupovaly zcela přirozeně všemi vzdělávacími oblastmi.

Již šestým rokem máme zavedeny elektronické žákovské knížky a třídní knihy, škola postupně přešla na komplexní informační systém Edookit.Od roku 2019 si rodiče vyzvedávají děti ze školní družiny pomocí čipového systému BELLHOPE, i školní družina tak přešla do fáze digitalizace. Ve školní jídelně využívají děti k objednání stravy a výdeji také čipy.

V rámci distančního vzdělávání jsme používali vedle elektronického systému Edookit také komunikační platformu Teams a další vhodné online podklady, které podporovaly samostudium žáka, jeho praktické dovednosti a procvičování získaných znalostí. Organizace distančního vzdělávání vychází z Koncepce školy k distančnímu vzdělávání, která je nedílnou součástí školního řádu.

Nahoru

Prohlížením těchto stránek souhlasíte s používáním souborů cookies.