Zaměření školy

 

Základní škola Krásného se zaměřuje vedle běžného programu pro základní  vzdělávání s prvky alternativní a projektové výuky na výuku hudební výchovy a podporu anglického jazyka. Vedle tříd s běžným programem tedy otevíráme  třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy a anglického jazyka od 1. ročníku.

Hlavní rozdíl rozšířené výuky je jednak v navýšení hodinové dotace předmětu Hudební výchova a Anglický jazyk, jednak v náročnějším obsahu vzdělávací oblasti. V rámci hudební sekce je pro děti podmínkou navštěvovat pěvecký sbor a na 2. stupni si mohou zvolit mezi pěveckým sborem nebo instrumentálním souborem. V rámci RvAj je nutností navštěvovat na 2. stupni jazykový seminář, který žákům přibývá v rámci volitelných předmětů. V každé třídě s rozšířenou výukou anglického jazyka je jedna hodina týdně vedena ve spolupráci s rodilým mluvčím. K podpoře jazyka slouží i školy v přírodě s rodilým mluvčím. Na 2. stupni nabízíme žákům intenzivní jazykové kurzy ve škole nebo na výjezdech.

Rozšířená výuka hudební výchovy /RvHv/ Žáci se již od 1. ročníku účastní Vánočního koncertu v Dělnickém domě v Židenicích nebo v Červeném kostele v centru Brna a festivalu Vítání jara dětským zpěvem. Dle časových možností se žáci účastní kulturních aktivit, vystoupení a festivalů v Brně, jiných českých městech nebo vyjíždí i do zahraničí.

Rozšířená výuka anglického jazyka /RvAj/  Výuka je zaměřená na rozvoj komunikačních dovedností, její součástí jsou také rodilí mluvčí, kteří s dětmi vyjíždí společně s pedagogy na školy v přírodě. Výstupy z těchto pobytů jsou součástí prezentace pro rodiče. Žáci navštěvují divadelní představení v angličtině. Výuka je samozřejmě přizpůsobena věkovým schopnostem dětí. V prvních letech je práce s dětmi postavená zejména na didaktických hrách, které podporují tvůrčí a samostatný přístup dětí k výuce, rozvíjí komunikační dovednosti a utváření pozitivního vztahu k cizímu jazyku.

Podporujeme estetickou výchovu. Začínali jsme před několika lety s rozšířenou výukou výtvarné výchovy, žáci měli o hodinu až dvě hodiny výtvarné výchovy více než běžné třídy. Postupně zájem opadal, ale nechtěli jsme od této činnosti upouštět a estetickou výchovu jsme podporovali i nadále. Žáci mají možnost navštěvovat kroužek Keramika. Na 1. stupni se žáci seznamují s různými výtvarnými technikami, umělci, navštěvují výstavy, galerie. Na 2. stupni navíc absolvují výtvarné školy v přírodě. Svá díla pravidelně vystavují v galeriích v adventním období, kdy konají pro rodiče vernisáže, a také v závěru školního roku, kdy se scházejí k výtvarné slavnosti v galerii školy nebo na školní zahradě. Získané základy z 1. stupně prohlubují dalšími poznatky o malbě, výtvarných technikách, osobnostech výtvarného světa a tříbí své umělecké cítění. Vyjíždí na zahraniční výjezdy, kde navštěvují světoznámé galerie, muzea. Samozřejmostí jsou v rámci České republiky návštěvy zajímavých míst spojených s uměleckým světem, např. aktivity dětí ve Filmovém ateliéru ve Zlíně.

Základní škola se zaměřuje na posilování všech klíčových kompetencí u dětí ve vztahu k praktickému životu. Využíváme ve výuce moderní technologie – počítače, interaktivní tabule, dataprojektory a výukové materiály, podporující čtenářskou gramotnost u žáků. Škola je od roku 2016 dovybavena novými počítači, zasíťována tak, abychom mohli postupně přecházet na elektronické vedení povinné dokumentace. V září 2016 jsou do praxe zavedeny elektronické žákovské knížky a třídní knihy. ZŠ klade důraz na sportovní činnost žáků, od září 2016 žáci využijí nového sportovního areálu školy – běžecký ovál, doskočiště a multifunkční hřiště s umělou trávou pro řadu míčových her.

Nahoru

Prohlížením těchto stránek souhlasíte s používáním souborů cookies.