Zaměření školy

 

Základní škola Krásného nabízí žákům vedle běžného programu pro základní  vzdělávání s prvky alternativní a projektové výuky i učební plán s rozšířenou výukou  hudební výchovy nebo anglického jazyka, obojí od 1. třídy.

Hlavní rozdíl rozšířené výuky od běžného vzdělávání je jednak v navýšení hodinové dotace předmětu Hudební výchova a Anglický jazyk, jednak v náročnějším obsahu vzdělávací oblasti. V rámci hudební sekce je pro děti podmínkou navštěvovat pěvecký sbor a na 2. stupni volit, po menší talentové zkoušce, mezi pěveckým sborem a instrumentálním souborem. V rámci rozšířené výuky anglického jazyka navštěvují žáci na 2. stupni jazykový seminář jako volitelný předmět. V každé třídě s rozšířenou výukou anglického jazyka je jedna hodina týdně vedena od 3. ročníku rodilým mluvčím. K podpoře komunikačních dovedností jsou směřovány intenzivní jazykové kurzy a školy v přírodě nejen s rodilým mluvčím. Od školního roku 2021/2022 nabízíme žákům přípravu na Cambridge zkoušky, které budou probíhat v budově školy a ušetříme tak našim žákům cestování do města.

Rozšířená výuka hudební výchovy /RvHv/ Předmět hudební výchova pomáhá žákům rozvíjet aktivní a receptivní přístup prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových činností. Rozvíjí vědomosti, dovednosti a návyky, které žák získává již v předškolním věku. Umožňuje syntézu oblastí kulturních a uměleckých (literatura, divadlo, film, výtvarné umění, oblast mediální).  Žáci se již od 1. ročníku účastní vystoupení -  Vánočního koncertu v Dělnickém domě a dvoudenního festivalu Vítání jara dětským zpěvem v Červeném kostele a Dělnickém domě. Dle časových možností se žáci účastní kulturních aktivit, vystoupení a festivalů v Brně, jiných českých městech nebo vyjíždí i do zahraničí. Úzce spolupracujeme se Základní uměleckou školou PhDr. Zdeňka Mrkose na Došlíkově ulici. Více o podpoře hudební výchovy naleznete v sekci Život školy/rozšířená výuka Hv.

Rozšířená výuka anglického jazyka /RvAj/  Vzdělávání je zaměřeno zejména na rozvoj komunikačních dovedností. Žáci navštěvují divadelní představení v angličtině, pracují v týmech na projektech, konverzují na standardní témata z běžného života, propojují znalosti cizího jazyka s ostatními vzdělávacími oblastmi. V prvních letech je práce s dětmi postavená zejména na didaktických hrách, které podporují tvůrčí a samostatný přístup dětí k výuce a vzdělávání, rozvíjí komunikační dovednosti a utváří pozitivní vztah k cizímu jazyku. Na 2. stupni je vzdělávání zaměřeno na projektovou výuku, samostatnost, zdokonalení komunikačních dovedností. Efektivita výuky je podpořena účastí na soutěžích a olympiádách. Naším cílem je, aby žáci v rámci základního vzdělávání dosáhli úrovně A2 a ti nejlepší B1.

U všech žáků podporujeme také estetickou výchovu. V roce 2011 jsme začínali s rozšířenou výukou výtvarné výchovy, žáci měli o hodinu až dvě hodiny výtvarné výchovy více než běžné třídy. Postupně však zájem opadal, dětí nebylo tolik, abychom mohli otevřít třídu, ale nechtěli jsme od této aktivity upouštět a estetickou výchovu podporujeme i nadále. Žáci mají nyní možnost navštěvovat v rámci školního klubu kroužek Keramika nebo Výtvarný atelier. Na 1. stupni se žáci seznamují s různými výtvarnými technikami, umělci, navštěvují výstavy, galerie. Na 2. stupni navíc absolvují výtvarné školy v přírodě. Svá díla pravidelně vystavují v galeriích v adventním období, kdy se konají pro rodiče vernisáže, a také v závěru školního roku, kdy se scházejí k výtvarné slavnosti v galerii školy nebo na školní zahradě. Získané základy z 1. stupně prohlubují dalšími poznatky o malbě, výtvarných technikách, osobnostech výtvarného světa a tříbí své umělecké cítění. Vyjíždí na zahraniční výjezdy, kde navštěvují světoznámé galerie, muzea. Malují v plenéru. Samozřejmostí jsou v rámci České republiky návštěvy zajímavých míst spojených s uměleckým světem, např. tvorba dětí ve Filmovém ateliéru ve Zlíně.

Základní škola se zaměřuje na posilování všech klíčových kompetencí u dětí ve vztahu k praktickému životu. Ve výuce využíváme moderní technologie – počítače, interaktivní tabule, dataprojektory, výukové materiály podporující čtenářskou gramotnost u žáků, základy programování a robotiky - od září 2021 začínáme vzdělávání podle upraveného RVP ZV v oblasti informatiky od 3.-9. ročník. Naším cílem je, aby nové technologie prostupovaly zcela přirozeně všemi vzdělávacími oblastmi.

Již šestým rokem máme zavedeny elektronické žákovské knížky a třídní knihy, škola postupně přešla na komplexní informační systém Edookit.Od roku 2019 si rodiče vyzvedávají děti ze školní družiny pomocí čipového systému BELLHOPE, i školní družina tak přešla do fáze digitalizace. Ve školní jídelně využívají děti k objednání stravy a výdeji také čipy.

V rámci distančního vzdělávání jsme používali vedle elektronického systému Edookit také komunikační platformu Teams a další vhodné online podklady, které podporovaly samostudium žáka, jeho praktické dovednosti a procvičování získaných znalostí. Organizace distančního vzdělávání vychází z Koncepce školy k distančnímu vzdělávání, která je nedílnou součástí školního řádu.

Jsme velmi rádi, že jsme v květnu 2023 jako první základní škola na Moravě dokončili proces akreditace vzdělávacího a certifikačního střediska ECDL v souladu s mezinárodními pravidly.

Koncept ECDL vznikl v západní Evropě s jediným cílem, a to přesně stanovit minimální rozsah a hloubku digitálních znalostí a dovedností, které jsou nutné pro efektivní a bezpečné využívání digitálních technologií, a současně vytvořit normalizovaný, věcný a suverénní způsob jejich ověřování.

Věříme, že ECDL jako koncept pro ověřování digitálních kompetencí přinese nejen našim žákům možnost získání široké škály mezinárodně uznávaných dokladů digitální gramotnosti či digitální kvalifikace. Díky těmto certifikátům, které reagují na aktuální potřeby trhu práce, se žákům otevírají další studijní a pracovní možnosti.

ECDL zkoušky mohou uchazeči skládat pouze v testovacích střediscích k tomu účelu akreditovaných příslušným národním licenciátem, a to prakticky ve kterékoli zemi na světě, o to více nás těší, že jsme toho součástí. Vyhodnocování výsledků zkoušek mohou provádět pouze speciálně vyškolení a pro tento účel akreditovaní testeři, které máme na naší škole tři.

Od září 2023 jdeme do toho!

Nahoru
Nastavení cookies
Pro co nejpohodlnější používání webu potřebujeme váš souhlas se zpracováním souborů cookies. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko Povolit vše.
Povolit vše
Zakázat vše
Analytics
Umožňují nám sledovat návštěvnost a způsob používání stránek. Díky tomu můžeme stránky optimalizovat tak, aby se vám s nimi lépe pracovalo.
Google Analytics
Povolit
Zakázat
Uložit nastavení