1. Pro pedagogické pracovníky ŠK:
 • dodržují BOZP, se kterou byli seznámení na začátku činnosti ŠK,
 • každý úraz zapíší do knihy úrazů v kanceláři školy,
 • k ošetření dítěte využijí lékárničky ve sborovně školy, nebo v tělocvičně,
 • svoji nepřítomnost v předstihu hlásí vedoucí ŠK,
 • důsledně a zodpovědně vedou povinnou dokumentaci,
 • poučí žáky o BOZ v daném kroužku,
 • dlouhodobou nepřítomnost žáka nahlásí lektor vedoucí ŠK,
 • každá absence dítěte je zapsína do třídní knihy daného kroužku,
 • dodržují hygienické zásady a návyky při práci,
 • dodržují pravidla vnitřního řádu školy pro pedagogy,
 • dodržují pracovní dobu,
 • vedoucí kroužku zodpovídá za žáka pouze v době jeho přítomnosti v kroužku.
 1. Pro žáky ŠK:
 • je závazný vnitřní řád školy,
 • do kroužku přichází nejdříve 5 minut před začátkem,
 • respektují pokyny lektora,
 • dodržují zásady vhodného chování,
 • svršky a obuv umístí do šatny k tomu určené,
 • dodržují zásady bezpečnosti,
 • nepřítomnost, pokud ji znají předem, nahlásí učiteli nebo vedoucí kroužku,
 • nosí do kroužků jen pomůcky k tomu určené,
 • hrubé porušení kázně, soustavné nerespektování pokynů vedoucího a neomluvená absence může být důvodem k vyloučení z kroužku.

         Dne 1.9.2021                                                        Jaroslava Zapletalová

                                                                                     vedoucí školního klubu

Nahoru

Prohlížením těchto stránek souhlasíte s používáním souborů cookies.