Vnitřní řád Školní jídelny

při ZŠ Brno Krásného 24

 

Provoz školní jídelny se řídí Vyhláškou 107/2005Sb. O školním stravování a ve zněních pozdějších předpisů, Vyhláškou 137/2004 O hygienických požadavcích na stravovací služby a ve zněních pozdějších předpisů.

Školní jídelna zajišťuje stravování dětí a žáků v době jejich pobytu ve škole - Školský zákon 561/2004 Sb. a ve zněních pozdějších předpisů (výjimkou je první den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole), závodní stravování pro zaměstnance školy a školní jídelny a též zajišťuje závodní stravování zaměstnancům činným na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr – Vyhláška 84/2005 Sb. O nákladech na závodní stravováni a ve zněních pozdějších předpisů. V době omluvené nepřítomnosti /PN,MD/, samostudiu nelze poskytovat závodní stravování a zaměstnanci jsou povinni se z obědu odhlásit nebo se mohou stravovat za plnou cenu obědu – Zákon 557/2004 jako cizí strávníci. V rámci doplňkové činnosti poskytuje školní jídelna stravování cizím osobám po dohodě s ředitelkou školy.

Podle Zákona 561/2004 § 31 Výchovná opatření, odst. 2 a 3 mohou být žáci za opakované nevhodné chování (vulgární slovní napadání nebo úmyslné fyzické útoky vůči spolužákům či zaměstnancům školy, za opakované nesplnění povinnosti nosit kreditní kartu nebo čip na obědy) v jídelně vyloučeni ze stravování. Vedoucí školní jídelny ústně upozorní žáka o vyloučení ze stravování. Pokud žák ani na toto upozornění nereaguje, vedoucí informuje rodiče a žák může být vyloučen nejméně na jeden den ze stravování, než zjedná nápravu.

Zákonný zástupce stvrzuje odevzdáním přihlášky ke stravování, že se s tímto vnitřním řádem seznámil. Základní vyhlášky a předpisy jsou na požádání k dispozici u vedoucí školní jídelny.

Vedoucí školní jídelny: Irena Stuhlová

 Úřední hodiny:     7.30 –  8.00 hodin

                   11.40 – 13.00 hodin

Dietní stravování

Školní jídelna poskytuje od 1. 10. 2015 dietní stravování. Nabídka je určena pouze pro děti, po ústní dohodě mimořádně pro zaměstnance školy.

Zahrnuje:                    - bezlepkovou dietu /BLP/

  - dietu s vyloučením mléka /BLK/

Alergie nejsou do dietního stravování zahrnuty.

1) Rodiče (zákonní zástupci) dítěte jsou povinni doložit potvrzení od praktického lékaře (obor děti a dorost), ve kterém je jasně specifikován typ diety.

2) Výběr potravin, receptury, jídelní lístky a způsob přípravy jídel v rámci dietního stravování kuchařka konzultuje s nutričním terapeutem, který má akreditaci.

4) O obědu č. 1 nebo č. 2 rozhoduje kuchařka.

5) Provozovatel stanovuje podle povahy poskytovaných služeb výši (cenu) finančních normativů na nákup potravin podle §5 odst. 2 a další podmínky poskytování školního stravování.

 

VÝŠE FINANČNÍCH NORMATIVŮ PRO:

                                               BLP                     BLK

ZŠ 1 žáci 7 - 10 let                 27 ,00 Kč             25,-Kč

ZŠ 2 žáci 11 - 14 let               30 ,00 Kč             28,-Kč

ZŠ 3 žáci 15 let a výš             32 ,00 Kč             30,-Kč

 

VYMEZENÍ ROZSAHU POSKYTOVANÝCH SLUŽEB :

Diety se nezajišťují :

- není-li zabezpečena provozní kapacita zaměstnanců v kuchyni

- za nepřítomnosti nutričního terapeuta

- o této změně budou zákonní zástupci informováni formou mailu nebo telefonicky. V těchto případech rodiče připraví pro dítě dietní jídlo sami. Kuchyňský personál jídlo pouze ohřeje

a vydá strávníkovi.

 

Přihlašování a odhlašování obědů

Zákonný zástupce žáka odevzdá vyplněnou přihlášku ke stravování v kanceláři vedoucí školní jídelny. Přihlášku lze stáhnout na webu školy nebo vyzvednout v kanceláři vedoucí ŠJ. Přihláška je platná po celou dobu školní docházky, dokud zákonný zástupce žáka písemně neodhlásí. Po založení karty je strávníkovi přidělen variabilní symbol /VS/ a sděleny podmínky pro placení obědů. Zaměstnanci a cizí strávníci se ústně přihlašují u vedoucí ŠJ. Po přihlášení nový strávník obdrží kreditní kartu za poplatek 35 Kč nebo čip za 115 Kč. Po zaplacení obědů může další den zahájit stravování.

* Obědy je možno odhlásit i přihlásit do 13.00 hodin předchozího dne v kanceláři vedoucí ŠJ- osobně nebo na telefonu  533 424 540 od 7,30-8,00 nebo 11,30-13,00 hod. Odhlášku zaslanou mailem lze považovat za přijatou, pokud dostanete zpět její potvrzení.

* Nově můžete obědy odhlašovat a přehlašovat přes internet na www.strava.czPro přidělení hesla a uživatelského jména se, prosím, zaregistrujte včetně Vaší  mailové adresy v kanceláři vedoucí ŠJ.

* V mimořádných situacích / Vánoce, konec školního roku /se obědy odhlašují 2-3 dny dopředu do 13,00 hodin. Přesné datum bude vyvěšeno na škole a na webu. V době prázdnin a ředitelského volna jsou všichni automaticky odhlášeni ze stravování.

Pobyty dětí na školách v přírodě, výletech či jiných dlouhodobých akcí hlásí třídní učitel 1. stupně vedoucí ŠJ nejpozději 3 dny předem. Žáci 2. stupně se v těchto případech odhlašují sami.

Obědy se vydávají od 11,15 do 13.50 hodin, pokud není s vedením školy domluveno jinak.

 

Bezkontaktní čip a kreditní karta pro odebírání obědů

Čip nebo karta jsou aktivovány vždy po zaplacení obědů. V opačném případě čip nebo karta nedovolí oběd odebrat (u výdeje se ukáže 0 - nezaplacený oběd). Pokud je oběd řádně zaplacen, je vydán (u výdeje se ukáže velikost porce). Pokud je oběd řádně přihlášen a neodebrán, propadá. Proto je nutné obědy odhlašovat.

Karta a čip platí po celou dobu stravování. Touto kartou nebo čipem se musí při každém obědě žák identifikovat. Pokud kartu nebo čip zapomene, vyzvedne si v kanceláři vedoucí školní jídelny náhradní stravenku a stoupne si na konec řady. Při ztrátě čipu nebo karty, či jejím poškození, si musí žák zakoupit kartu nebo čip nový nebo si starý nechá u vedoucí ŠJ aktivovat.

Pokud kdokoli najde cizí kartu, čip, odevzdá jej v kanceláři vedoucí ŠJ. Ztracené karty jsou k vyzvednutí na vrátnici školy nebo u vedoucí školní jídelny.

Vracení přeplatků a odhlášení ze stravování

Částka za odhlášené obědy při platbě složenkou nebo inkasem bude odečtena v platbě následujícího měsíce. Přeplatky vzniklé při placení trvalým příkazem budou rodičům vráceny na účet na konci školního roku do 31.8.- změnu účtu hlaste vedoucí ŠJ.

Pokud  strávník odchází ze základní školy a  končí stravování, je zákonný zástupce povinen toto neprodleně nahlásit  vedoucí školní jídelny z důvodu vyrovnání přeplatku za obědy. Při  platbě z účtu bude přeplatek   vrácen na účet V případě platby stravného složenkou nebo vkladem na účet při nenahlášení  změny a nevyzvednutí přeplatku do 3 měsíců, propadají přeplatky ve prospěch školy. Čip (ne starší  dvou let od zakoupení) je možno vrátit pouze do tří měsíců od ukončení stravování. Karty se nevrací.

V první den nemoci dítěte si může jeho zákonný zástupce vyzvednout po předložení kreditní karty nebo čipu oběd za zvýhodněnou cenu (tj.cena potravin) v době od 11.00-11.30 u okénka ze dvora školy, nikoliv v jídelně samotné. Obědy jsou určeny k okamžité spotřebě. Dle Vyhlášky 107/2005

O školním stravování, par.4 odst. 9 – je strávník povinen na další dny si obědy odhlásit. Pokud obědy neodhlásí, hradí plnou cenu oběda, tj. včetně ostatních nákladů.

Pokud má rodič zájem odebírat obědy v době nemoci dítěte, může, a hradí plnou cenu obědu. Obědy se vyzvedávají do vlastních jídlonosičů - ne skleněných nádob.

Dle Školského zákona 561/2004 par. 122 odst. 2 nemají žáci v době prázdnin a ředitelského volna  nárok na zvýhodněné stravování, v případě zájmu (žáci v družině) se vaří za plnou cenu oběda. Minimální počet strávníků nahlášených na den je 40. Tyto obědy se platí hotově předem u vedoucí ŠJ.

Od 16. 1. 2006 jsou na výběr dva druhy jídel v tyto dny: pondělí, středa, pátek. Každý strávník je automaticky nahlášen na oběd č.1,  kdo chce v tyto dny (po, st, pá) oběd č. 2, přeobjedná si ho na objednávkovém boxu (umístěn v chodbě u jídelny) nebo na www.strava.cz nejpozději 2 dny předem do 13.00 hod. Příklad: ve čtvrtek do 13.00 hodin na pondělí.

 

Formy placení obědů a číslo účtu školní jídelny: 6873820267/0100

Dle nové vyhlášky jsou strávníci zařazování do kategorie na porci hlavního jídla dle věku.  Do věkových kategorií jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku – období od 1. 9. – 31. 8., ve kterém dosahují věku příslušné kategorie. Z toho vyplývá, že žáci, kteří dovrší v tom daném školním roce 11 nebo 15 let, platí již celý tento školní rok vyšší částku za stravné:

                                                      dotovaná cena       plná cena     váha syrového masa

0. kategorie       děti do 6 let               23 Kč                 48 Kč                  60g

I. kategorie         7 - 10 let                    25 Kč                50 Kč                  70 g

II.kategorie        11 – 14 let                   28 Kč               53 Kč                  80 g

III. kategorie      15 a více let                30 Kč                55 Kč                 90 g

Zaměstnanci /DPP, DPČ/                      32 Kč                57 Kč                 95 g

Zaměstnanci s dotací                           22 Kč               47 Kč                  95 g

Cizí strávníci                                                                   58 Kč                 95 g

Velikost porce je uváděna v syrovém stavu. Tepelnou úpravou dochází k váhovým ztrátám o 35 % – 40 %.

 

1. Platba z účtu – trvalým příkazem

 Rodiče nahlásí vedoucí školní jídelny číslo účtu a dostanou variabilní symbol (VS) žáka. V bance nahlásí trvalý příkaz na pevnou částku se splatností do 20. dne předešlého měsíce (na školní rok od 20.8.-20.5).

I. kategorie ( děti 7 – 10 let) doporučená částka 550 Kč

II.kategorie ( 11 – 14 let)         doporučená částka  600 Kč

III. kategorie ( 15 a více let)    doporučená částka  660 Kč 

Po připsání platby na účet ŠJ je dítě nahlášeno na stravu.

2. Platba inkasem

Rodiče nahlásí vedoucí ŠJ číslo účtu a dostanou variabilní symbol (VS) žáka. Dají v bance souhlas k inkasu ve prospěch účtu školní kuchyně a odevzdají vedoucí ŠJ potvrzení o založení souhlasu s inkasem. Od této chvíle se bude vždy od 15. do 20. dne předešlého měsíce převádět aktuální částka za obědy. Po připsání platby na účet ŠJ je dítě nahlášeno na stravu.

3. Vkladem na účet nebo složenkou (kdo nemá zřízený účet)

Vždy po 15. dni měsíce dopředu bude vyvěšen na dveřích hlavního vchodu VS strávníka a částka za obědy na následující měsíc.

Složenky se ve školní jídelně nevydávají. Pokud se zákonný zástupce rozhodne pro tento typ platby, vypisuje si na poště složenky sám.

Dítě je nahlášeno na obědy až po předložení potvrzení o zaplacení vypočítané částky na oběd (den dopředu do 13. 00 hodin na další den) vedoucí školní jídelny.

 

PRAVIDLA PŘI PLACENÍ OBĚDŮ

  • Každý nahlášený strávník dostane od vedoucí ŠJ přidělený variabilní symbol (VS). Tento VS používá při každé platbě za obědy. Použije-li jiný VS, může být platba zapsána jinému strávníkovi.
  • Strávník nebo jeho zákonný zástupce je povinen platit určenou částku za obědy. Zaplatí-li nižší částku za příslušný měsíc, je strávník přihlášen na obědy pouze do výše platby.
  • Obědy se hradí měsíc dopředu – nejpozději do 25. dne předchozího měsíce. Při pozdější platbě jakoukoli formou je strávník povinen přinést do kanceláře vedoucí ŠJ před započetím stravování den dopředu do 13 hod. doklad o zaplacení, jinak nemá nárok na oběd. Hotovostní platby za obědy se přijímají jen ve výjimečném případě!!!
  • Při platbě jakoukoli formou z účtu, bude strávník nahlášen na obědy, až po připsání určené částky na účet školní jídelny. Pokud platba nebude provedena, budou strávníci nahlášeni na stravu po ústní nebo telefonické domluvě s vedoucí ŠJ z přeplatků minulého měsíce a zbylou platbu doplatí na účet ŠJ. Po donesení dokladu o zaplacení budou nahlášeni dále na obědy.

 

Informace o alergenech

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady /EU/ č-1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, ukládá povinnost stravovacích provozů uvádět alergeny obsažené v nabízených pokrmech s účinností od 13.1.2014. Alergeny se rozumí potraviny uvedené v příloze II Nařízení.

Seznam alergenů:1-obiloviny obsahující lepek a výrobky z nich, 2-korýši a výrobky z nich, 3-vejce a výrobky z nich, 4-ryby a výrobky z nich, 5-podzemnice olejná /arašídy/ a výrobky z nich, 6-sójové boby /sója/a výrobky z nich, 7-mléko a výrobky z něj, 8-suché skořápkové plody a výrobky z nich, 9-celer a výrobky z něj, 10-hořčice a výrobky z ní, 11-sezamová semena a výrobky z nich, 12-oxid siřičitý a siřičitany, 13-vlčí bob a výrobky z něj, 14-měkkýši a výrobky z nich.

 

Chování žáků-strávníků ve školní jídelně

1. Žáci vstupují do jídelny až na pokyn učitele, který má dohled. Bez pedagogického dohledu nemohou žáci v jídelně pobývat.

        2. Žáci vstupují do jídelny vchodem u schodiště, chodbou u toalet, dbají pokynů pedagogického dozoru a  vydávající kuchařky.

  1. V jídelně žáci dodržují VŘŠ, neplýtvají potravinami, dodržují zásady slušného stolování v souladu s hygienickými a společenskými pravidly.

       4 .Do jídelny vstupují žáci v přezůvkách, bez svrchního oblečení a aktovek, které si odloží do šatny, aktovky se nemohou odkládat v přilehlé umývárně.

       5. Šatnáři dostávají oběd přednostně, aby stihli opět žákům odemknout šatnu po obědě.

       6. Do školní jídelny vstupují žáci pouze v době vydávání  oběda, nikoliv o přestávkách. Pitný režim je zajištěn fontánkami a várnicemi s čajem, proto děti do ŠJ nechodí pro nápoje. V umývárně u ŠJ neplýtvají vodou a do                připraveného  odpadkového koše odhazují odpadky. Ovoce či jiný dodatek ke  stravě žáci zkonzumují v jídelně nebo až doma. Nedojídají ho po cestě do šatny ani v šatně. 

       7. Žáci, kteří neobědvají, do jídelny nevstupují, na spolužáky čekají před budovou školy.

       8. Na začátku výdejního pultu si strávník vyzvedne polévku.

       9. Před kuchařkou u výdejního okénka použije bez vyzvání svůj platný čip nebo kartu a přiloží ke čtecí jednotce, kde se ukáže, má-li zaplacený oběd a velikost porce. Po identifikaci obdrží strávník druhé jídlo. Pokud čtecí jednotka vykáže nějakou nepřesnost, paní kuchařka u výdeje pošle žáka k vedoucí ŠJ, s kterou problém řeší.

      10. Na konci výdejního pultu si strávník vyzvedne saláty, ovoce atd. Pokud má žák zájem o přídavek, je mu dle možností vyhověno. Přídavek se skládá z přílohy, šťávy, na požádání salátu apod. Ke konci výdeje /kolem 13,40/ je možno přídavku všeho, co zůstalo nevyzvednuto.

       11. Strávník opouští místo u stolu uklizené, použité nádobí odnáší i s podnosem  k sběrnému pultu, kde příbor  a skleničku uloží na určené místo.

      12. Zaměstnanci kuchyně v průběhu výdeje obědů doplňují v jídelně příbory, sklenice na pití a tácy.

  1.  V případě, že žáci znečistí podlahu, stůl nebo rozbijí nádobí, požádají pracovnici kuchyně o úklid nebo o hadřík na stůl.

      14. Úklid stolů po výdeji obědů zajišťují pracovnice kuchyně, ostatní úklid zajišťují provozní pracovnice.

      15. Úrazy a nevolnosti žáků řeší pedagogický dohled. U dětí ze školní družiny paní vychovatelka.

  1. Okamžité připomínky k obědu hlásí strávník ihned vedoucí školní jídelny. Další připomínky a dotazy ke stravování je možné projednat s vedoucí školní jídelny telefonicky nebo osobně po ujednání schůzky.                                 
  2. Při krizové situaci v kuchyni jídlo vaří spřátelená jídelna, pokud nejde jinak, nevaří se – stravné se ten den nepočítá!
  1. 9. 2019
Nahoru

Prohlížením těchto stránek souhlasíte s používáním souborů cookies.