Aktuality

 


Výzva k podání nabídek IT vybavení

 

 Ředitelské volno

Vážení rodiče,

i přes apel nového ministra zdravotnicví nebude škola na pátek 25.9. 2020 vyhlašovat ředitelské volno, neboť to bude uskutečněno z důvodů epidemiologických a organizačních  v den voleb 2.10. 2020.

Mgr. Petra Grünhutová, ředitelka školy

 

Vážení rodiče,

 vzhledem ke stanoveným hygienickým podmínkám současné epidemiologické situace jsme nuceni omezit objednávky obědů č.2 od 1.10.2020 do odvolání.

Strávníci si tedy budou moci objednávat pouze oběd č.1.

 Ve středu, v den, kdy je v hlavní nabídce sladké jídlo, bude na výběr i oběd č.2.

Dietní stravování zůstává zachováno.

 

Děkujeme za pochopení

 

Irena Stuhlová

vedoucí školní kuchyně

 

 

Hygienické požadavky a podmínky provozu školy od 1.9. 2020 vycházející z Manuálu k provozu škol vzhledem ke COVID-19. Níže uvedené informace budou aktualizovány dle pokynů a informací MZ a MŠMT, aktualizace bude tučně označena.

 • Při prvním příchodu do školy se nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti žáka.
 • Nejsou stanovena žádná závazná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy a pohybu osob před budovou školy tak, jak tomu bylo na jaře 2020.
 • Neomezuje se počet žáků ve třídách.
 • Celostátní soutěže nebudou ve školním roce 2020/2021 MŠMT vyhlášeny.
 • Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
 • Cizím osobám není umožněn vstup do budovy školy.
 • Škola může organizovat výlety, exkurze, školy v přírodě a další aktivity v závislosti na aktuální epidemiologické situaci podle "semaforu".
 • Cestování se skupinou žáků do zahraničí není omezeno. Rozhodující je epidemiologická situace.
 • Doporučuje se posunout konání soutěží a přehlídek na jaro 2021.
 • Doporučuje se minimalizovat kontakt mezi žáky 1. a 2. stupně.
 • Škola je vybavena ve společných prostorách a třídách dezinfekcí, mýdly a papírovými utěrkami.
 • Zaměstnanci školy mají k dispozici ochranné osobní prostředky.
 • Každý žák při příchodu do třídy si umyje a vydezinfikuje ruce.
 • Třídy, učebny, kabinety a chodby se budou pravidelně větrat.
 • Několikrát denně bude probíhat úklid a dezinfekce prostor školy.
 • Správní zaměstnanci byli seznámeni se zásadami, režimem a četností úklidu a dezinfekce prostor a předmětů v budově školy.
 • Škola má k dispozici bezkontaktní teploměry, které využije v případě podezření na infekční onemocnění. Škola nemá povinnost zjišťovat příznaky infekčního onemocnění.
 • Za normální tělesnou teplotu se považuje hodnota do 37 stupňů C.
 • Škola nemůže kontaktovat KHS při pouhém podezření na COVID - 19.
 • Od 10.9. 2020 povinnost ve společných prostorách školy mít kryté dýchací cesty rouškou. Bližší info zasláno rodičům 11.9. edookitem, žáci s konkrétními kroky byli seznámeni téhož dne, 11.9. 2020, přes školní rozhlas ředitelkou školy.
 • Od 18.9. 2020 je nařízeno používání roušek i při výuce ve třídách na 2. stupni, výjimkou jsou hodiny Tělesné výchovy a činnosti typu hry na dechový hudební nástroj, zpěv.

 

Na co budeme ve škole dbát ve vztahu k sociálním vazbám po období distančního vzdělávání:

 • podporu skupinových  norem,
 • narovnání vazeb po dlouhodobé sociální izolaci,
 • soudržnost,
 • příznivou náladu v třídním kolektivu a školním prostředí,
 • vytvoření bezpečného prostředí a atmosféry.

 

Na co budeme ve škole dbát ve vztahu ke vzdělávání a v návaznosti na distanční vzdělávání ve 2. pololetí školního roku 2019/2020:

 • formativní hodnocení,
 • zmapování dovedností a znalostí žáka,
 • narovnání rozdílů ve znalostech,
 • procvičování učiva probíraného v době distančního vzdělávání,
 • podporu obsahu vzdělávání v mateřském jazyce, cizím jazyce, matematice a informatice,
 • podporu logického uvažování a úsudku,
 • hledání toho, co žák umí, eliminovat nedostatky v dovednostech a znalostech,
 • motivaci k dalšímu učení,
 • podporu zájmových aktivit,
 • znovuzavedení pravidelného režimu, povinností,
 • samostatnost žáka,
 • zodpovědnost žáka za své vzdělávání,
 • rozvoj kompetence k učení,
 • rozvoj aplikační složky znalostí,
 • využití digitálních technologií,
 • komunikaci s rodiči žáků.

Vážení rodiče a žáci,

věříme, že nový školní rok 2020/2021 bude rokem ve všech ohledech přínosným, klidným a nic nás nevyleká...A pokud se objeví nějaká mračna, věřím, že se nám je společnými silami, otevřenou komunikací a spoluprací podaří rozehnat.

Mgr. Petra Grünhutová, ředitelka školy

 

 

Vážení rodiče a žáci,

naše škola bude již druhým rokem zapojena do projektu Paměti národa Jihomoravského kraje, nyní se mohou děti přihlašovat do další podporující aktivity mimo školu, a to do divadelního kroužku Paměti národa.

V divadelních kroužcích děti pracují s událostmi 20. století, jak je v té době zažívali jejich vrstevníci. Nejedná se o tradiční divadlo, tvůrce zajímá , jak dnešní děti příběhy vidí. Na pozadí konkrétní události děti porozumí historickému kontextu 20. století a seznámí se s podstatou totalitních režimů.

Informace ke kroužku níže.

https://divadlo.pametnaroda.cz/.

Nahoru

Prohlížením těchto stránek souhlasíte s používáním souborů cookies.