Aktuality

videokonference   Rozvrh online hodin


Informace k provozu školy od 30.11. 2020

 

Vážení rodiče, milí žáci,

od pondělí 30.11. 2020 se opět vracíme do škol k prezenčnímu vzdělávání, abychom vše zvládli bez problémů, zasílám důležité informace k provozu školy:

Ranní družina: 7.00 - 7.40 hod. pro přihlášené děti z 1. stupně, již se neřeší děti z 1. a 2. tříd, které nastoupily 18.11. 2020 ( zájem v ostatních třídách zjišťují třídní učitelé), napříč ročníkem - všechny děti z 1. tříd v 1.A, 2. tříd 2.A, 3. tříd 3.A, 4. tříd 4.A, 5. tříd 5.A. Děti přicházejí hlavním vchodem do šaten, odloží si svršky a odchází do určené třídy.

Odpolední družina: po skončení výuky do 17.00 hod. Oddělení se budou dělit podle zájemců do skupin napříč ročníkem, v případě spojení se propojí jen např. 2. třídy nebo 3. třídy. Nedojde k mísení tříd napříč ročníky.

Příchody do školy ( bez ranní družiny): 

7.20 hod. 3. ročníky

7.30 hod. 2. ročníky

7.40 hod. 1.ročníky

7.45- 7.50 hod. 9. ročníky a třídy 2. stupně dle aktuálního týdne

Rozpis příchodů je určený proto, abychom zabránili hromadnému vstupu žáků do budovy školy.

Vzdělávání:

1. stupeň -  se vzdělává celý prezenčně. Výuka probíhá dle rozvrhu jednotlivých tříd bez odpoledních hodin Hudební výchovy, Sborového zpěvu a bez určitých hodin Tv pouze v 5. ročnících. Vše je viditelné na Edookitu. Důvodem je homogennost skupin.

2. stupeň - 9. ročníky se vzdělávají prezenčně, 6.-8. ročníky se vzdělávají rotačně - 30.11. - 4.12., 14.12.-18.12. se prezenčně vzdělávají třídy 6.A, 6.B, 6.C, 7.A, 9.A, 9.B( 115 dětí)

                                                                                                                       7.12. - 11.12., 21.12.-22.12. se prezenčně vzdělávají třídy 7.B, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B ( 105 dětí)

Výuka na 2. stupni probíhá bez nultých a odpoledních hodin Tělesné výchovy a Hudební výchovy, kde dochází v řadě případech k prolínání třídami a v rámci Sborového zpěvu a Instrumentálního souboru i ročníky.

Třídy, které se v daném týdnu nevzdělávají prezenčně, se budou vzdělávat distančním způsobem bez online hodin, k dispozici budou po dohodě s pedagogem online konzultace. Žáci budou pracovat se studijními a pracovními materiály, učebnicemi, pracovními listy, online odkazy, na které bude navazovat výuka v rámci prezenčního vzdělávání.

Pro všechny žáky jsou možné konzultace na půdě školy, ale za dodržení hygienických podmínek a vždy jeden žák - jeden pedagog. Je možná také účast zákonného zástupce.

Stravování:

Všichni žáci jsou automaticky na oběd přihlášení do výše konta žáka, v případě, že nemáte o stravu zájem, odhlašte oběd u vedoucí školní jídelny paní Ireny Stuhlové nebo na www.strava.cz.

Odchody na oběd se řídí provozními potřebami v čase 11.10 - 13.40 hod. tak, aby se v jídelně vystřídaly všechny třídy a žáci, v jídelně se budou stravovat vždy jen dvě třídy, oddělené od sebe zástěnou.

Provoz školní jídelny se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost.

Odebírat obědy v době distančního vzdělávání platí jako doposud.

Hygienické náležitosti:

Děti přicházejí do budovy školy s rouškou zakrývající dýchací cesty, množství roušek zvažte dle počtu hodin srávených ve škole. Roušku mají žáci nasazenou po celou dobu pobytu ve škole.

Třídy se budou maximálně po 30 minutách větrat po dobu 5 minut. Rodiče žáků na 1. stupni zvažte vrstvené oblečení pro děti. Žáci 2. stupně toto zváží také.

Za příznivého počasí budou žáci pobývat na školním hřišti či v okolí školy.

Třidy a chodby školy budou denně dezinfikovány, nejvíce vytížená místa - toalety, budou dezinfikovány i v průbehu dopoledne, stejně tak i kliky dveří, vodovodní baterie.

Všichni zaměstnanci školy jsou povinni dodržovat hygienické, provozní a organizační náležitosti chodu školy.

V případě potřeby, např. v 1. třídách nebo při výuce jazyků, může pedagog vyměnit roušku za štít, v případě, že dodrží rozestup 2 m od žáků.

Ostatní:

Školní budova je otevřena v čase 7.00 - 17.00 hod.

Sekretariát školy je rodičům a žákům k dispozici denně od 7.30 hod. - 14.00 hod.

V případě potřeby komunikujte s třídními učiteli přes elektronický systém Edookit.

Vedení školy je k dispozici po telefonní či e-mailové komunikaci kdykoliv dle potřeby a domluvy.

 

Přejeme klidné adventní dny a poklidný návrat do běžných školních dní.

 

Mgr. Petra Grünhutová, ředitelka školy

 

 

Informace k obědům pro žáky po návratu do škol 30.11. 2020

Všichni žáci, kteří mají prezenční výuku od 30.11. a běžně chodí na obědy, jsou od 30.11. do výše svého konta nahlášeni na obědy - obědvají v jídelně.

Kdo nemá zájem o oběd, nebo je nemocný, je povinen si obědy odhlásit telefonicky nebo na www.strava.cz.

Vzhledem k hygienickým opatřením je možné si stravu 1.den nemoci odhlásit v ten den do 8,00 hodin. Oběd v době nemoci nelze z hygienických důvodů vyzvednout.

I nadále platí pro žáky distanční výuky, že si musí oběd telefonicky dopředu nahlásit a výdej je pouze do předem přineseného jídlonosiče od 11,000-11,45 hodin.

 

Irena stuhlová, vedoucí ŠJ

 

 

 

Vážení rodiče,

na základě usnesení Vlády ČR ve vztahu k epidemiologické situaci ze dne 12.10.2020  dochází ke změně režimu vzdělávání na základní škole.

Od 14.10. 2020 jsou základní školy celoplošně uzavřeny, žáci budou vzděláváni  do odvolání distančně, tedy na dálku.  V tomto období nejsou v provozu ani školní družina, školní klub ani neprobíhá výuka ZUŠ na půdě naší školy.

Pokud nedojde k jinému nařízení či uzavření školních jídelen, lze si po telefonické dohodě s vedoucí školní jídelny obědy pro děti v době distančního vzdělávání nahlásit a potvrdit jejich odběr. Oběd se bude odebírat do jídlonosičů, je nutné mít dva jídlonosiče, přinést jeden vždy s denním předstihem, aby mohlo dojít k jejich dezinfekci. Čas výdeje upřesní vedoucí školní jídelny podle počtu strávníků.

Do konce kalendářního roku 2020 jsou zrušeny všechny školní aktivity, výukové programy, ŠvP, hudební soustředění a vánoční koncert.

Děkuji za pochopení

Mgr. Petra Grünhutová, ředitelka školy

Nové informace k ošetřovnému naleznete, vážení rodiče, na  https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

 

 DESATERO K VZDĚLÁVÁNÍ NA DÁLKU

 1. Naplánuj si čas na školu a odpočinek, pokus se každý večer číst, místo hraní počítačových her.
 2. Každý den ráno si urči, co zvládneš za úkoly a postupně si je odškrtávej...budeš mít prima pocit z toho, jak Ti ubývá práce.
 3. Pokud něčemu nerozumíš, mluv o tom se svými učiteli.
 4. Neboj se říci o pomoc.
 5. Dodržuj termíny odevzdání úkolů, nebude se Ti hromadit práce.
 6. Ukliď si své pracovní místo, bude se Ti lépe učit a plnit úkoly.
 7. Vytvoř si příjemné pracovní prostředí bez rušivých prvků.
 8. Dodržuj stravovací návyky a pitný režim.
 9. Komunikuj možnými způsoby se svými spolužáky, kamarády.
 10. Měj čas na své záliby a koníčky.

Na co budeme ve škole dbát ve vztahu k sociálním vazbám po období distančního vzdělávání:

 • podporu skupinových  norem,
 • narovnání vazeb po dlouhodobé sociální izolaci,
 • soudržnost,
 • příznivou náladu v třídním kolektivu a školním prostředí,
 • vytvoření bezpečného prostředí a atmosféry.

 

Na co budeme ve škole dbát ve vztahu ke vzdělávání a v návaznosti na distanční vzdělávání ve 2. pololetí školního roku 2019/2020:

 • formativní hodnocení,
 • zmapování dovedností a znalostí žáka,
 • narovnání rozdílů ve znalostech,
 • procvičování učiva probíraného v době distančního vzdělávání,
 • podporu obsahu vzdělávání v mateřském jazyce, cizím jazyce, matematice a informatice,
 • podporu logického uvažování a úsudku,
 • hledání toho, co žák umí, eliminovat nedostatky v dovednostech a znalostech,
 • motivaci k dalšímu učení,
 • podporu zájmových aktivit,
 • znovuzavedení pravidelného režimu, povinností,
 • samostatnost žáka,
 • zodpovědnost žáka za své vzdělávání,
 • rozvoj kompetence k učení,
 • rozvoj aplikační složky znalostí,
 • využití digitálních technologií,
 • komunikaci s rodiči žáků.

Vážení rodiče a žáci,

věříme, že nový školní rok 2020/2021 bude rokem ve všech ohledech přínosným, klidným a nic nás nevyleká...A pokud se objeví nějaká mračna, věřím, že se nám je společnými silami, otevřenou komunikací a spoluprací podaří rozehnat.

Mgr. Petra Grünhutová, ředitelka školy

 

 

Nahoru

Prohlížením těchto stránek souhlasíte s používáním souborů cookies.