Vnitřní řád školní družiny

Obecná ustanovení


Na základě ustanovení § 30) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy, určuje pravidla provozu, stanoví režim ŠD, je závazná pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro zákonné zástupce žáků.  Školní družina se řídí zákonem:
    č. 561/2004 Sb., školský zákon, prováděcím předpisem – vyhláškou  
    č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání     

Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezník mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním  školního vyučování, má svá jasná specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a aktivně stráveného volného času žáků.

 

I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců

V souladu s§ 21 školského zákona mají žáci právo na:
- účast ve výchovné práci školní družiny,
-  zajištění dostatečného prostoru pro všestranný rozvoj osobnosti, sociální komunikaci, dostatek volného času a odpočinku,
- zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují jejich duchovní, morální a sociální rozvoj, na ochranu před informacemi, které škodí jejich pozitivnímu vývoji a nevhodně ovlivňují jejich morálku,
- vyjádření vlastního názoru ve všech věcech, které se jich týkají, svůj názor musí vyjadřovat přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti a dobrého chování,
- ochranu před fyzickým a psychickým násilím, nedbalým zacházením a sociálně patologickými jevy,
- ochranu před všemi formami diskriminace, násilí, zneužívání,
- poskytnutí pomoci v případě, že se octnou v nesnázích, nebo mají nějaké problémy,
- právo na život ve zdravém životním prostředí,

-vyjádření svých přání a stížnosti paní vychovatelce, popř. jinému pedagogickému pracovníkovi školy.

V souladu s§ 22 školského zákona mají žáci tyto povinnosti:
- řádně docházet do družiny, pokud byli přijati k pravidelné denní docházce,
- dodržovat školní řád a vnitřní řád školní družiny,
- dodržovat pokyny školy a školní družiny k ochraně zdraví a bezpečnosti,
- plnit pokyny pedagogických pracovníků vydané v souladu s právními předpisy, ŠŘ, VŘ ŠD,

 • dodržovat zásady slušného chování,
 • zacházet s hračkami a pomůckami tak, aby je nepoškodil, vrátit je v pořádku na místo k tomu určené,
 • udržovat v čistotě a pořádku oddělení družiny,
 • neodnášet vybavení místnosti školní družiny,
 • dodržovat kázeň a pořádek, neohrožovat zdraví a bezpečnost ostatních, respektovat školní řád.
 • nahlásit p. vychovatelce každý úraz, popřípadě nevolnost,
 • nastane-li situace, že rodič na dítě u předního vchodu nečeká ( např. odešel k autu), dítě se vrací zpět do družiny a tuto situaci nahlásí paní vychovatelce. Nelze, z důvodu bezpečnosti, aby dítě odešlo samo ze školy.

 

Zákonní zástupci žáků mají právo:
- vyjadřovat se k zájmovému vzdělávání svých žáků,
-  na informace o průběhu vzdělávání,
-  na poradenskou pomoc týkající se vzdělávání a výchovy jejich dětí,
- předkládat a obhajovat zájmy žáka.

Zákonní zástupci žáka mají tyto povinnosti:
- zajistit, aby žák docházel řádně do školského zařízení,
- informovat vychovatelku o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtíží dítěte, nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
- oznamovat údaje (dle §28 odst. 2 a 3 Školského zákona), které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnosti dítěte a změny v těchto údajích (např. bydliště, RČ, příjmení, telefonní čísla, zdravotní pojišťovna, aj.),

-v termínu zaplatit poplatek za školní družinu,
- na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se výchovy a vzdělávání žáka.

- vyzvedávat dítě v řádném stavu, pokud vyzvedávající osoba bude opakovaně např. v podnapilém stavu, informuje škola Policii ČR a OSPOD.

 

II. Přihlášení dítěte do ŠD, změny v docházce dítěte do ŠD, platby

 • Do ŠD může být přihlášeno dítě, které je žákem 1.- 3. ročníku, pokud kapacita dovolí i 4. ročníku ZŠ Krásného 24.
 • Z kapacitních důvodů nemusí být do ŠD zařazeno dítě, jehož jeden z rodičů čerpá mateřskou dovolenou.
 • Nejpozději při nástupu dítěte do ŠD vyplní jeho zákonní zástupci zápisní lístek, na jeho zadní stranu uvedou i způsob odchodu dítěte ze ŠD a vyplní objednávku čipů k vyzvedávání dítěte. Zápisní lístek je závazný.
 • Každou nepřítomnost dítěte ve ŠD rodiče v zájmu bezpečnosti dítěte omluví předem. Jedná-li se o absenci související s nepřítomností dítěte ve škole, oznámí tuto absenci vychovatelce třídní učitel/ka.
 • Každou změnu odchodu dítěte rodiče oznámí předem a písemně požádají příslušnou vychovatelku o uvolnění svého dítěte. Tato žádost musí obsahovat celé jméno dítěte, datum a hodinu, kdy má být uvolněno, prohlášení rodiče o převzetí zodpovědnosti nad dítětem. Bez tohoto dokumentu dítě nebude uvolněno a opustí družinu obvyklým způsobem.
 • Poplatek za ŠD činí 200,- Kč měsíčně.Platba se provádí složenkou pololetně.
 • V případě přerušeného provozu školní družiny na více jak 5 dní je platba poměrně snížena a vrácena rodičům na účet.
 • Úplata může být snížena nebo prominuta žákovi, pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek, který podle zákona č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba a žákovi, pokud má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči podle zákona č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře a tento příspěvek nebo jeho část je vyplácena,
  pokud skutečnosti výše uvedené prokáže řediteli.

Děti 1.-4. ročníků, které pobytu ve školní družině využívají nepravidelně v době po dopoledním vyučování čekáním na kroužek Školního klubu, platí 50 Kč měsíčně. Žáci 1.-4. ročníků čekající ve školní družině na odpolední výuku stanovenou rozvrhem školy, za pobyt ve školní družině neplatí.

 Za 1.pololetí musí být zaplaceno do 31.10., za 2. pololetí do 31.3.

 • Pokud si rodiče do stanovené doby, tj. 17.00 hod. nejpozději (rodiče přicházejí pro dítě v 16.50, aby dítě do 17.00 opustilo budovu školy) své dítě nevyzvednou, vychovatelka je telefonicky kontaktuje.

V případě, že se rodičům nedovolá, informuje vedení školy a OSPOD. Nedojde-li k zastižení zákonného zástupce nebo jiné zmocněné osoby, vychovatel(ka) kontaktuje OSPOD prostřednictvím Policie ČR a dítě předá přímo ve školní družině přivolané hlídce. Zákonným zástupcům nechá písemný vzkaz na vstupních dveřích školy. Opakované nevyzvednutí žáka může být důvodem jeho vyloučení z docházky do školní družiny.

 • Provoz ŠD začíná v 6.30 hod., končí v 17.00 hod.
 • Ráno děti přicházejí do 7.30 hod. hlavním vchodem.
 • Kapacita oddělení je 30 žáků.
 • Žáci odchází pod dohledem paní vychovatelky vždy v celou hodinu (12.00 hod., 13.00 hod.) na oběd.
 • Odpoledne rodiče vyzvedávají své děti pomocí čipů a čipového systému. Informace k čipovému vyzvedávání dětí je přílohou Vnitřního řádu školní družiny.
 • Ze školní družiny mohou rodiče vyzvedávat své děti do 14.00 hod. a dále po 15.00 hod.
 • V době 14.00 – 15.00 hod. probíhají ve školní družině zájmové a relaxační aktivity, v průběhu kterých není vhodné děti vyzvedávat. Pokud je nutné z vážných důvodů, např. lékař, rodinné důvody atd. dítě vyzvednout, napíší rodiče info v předstihu do družinového deníčku. Paní vychovatelka daného oddělení pošle ve stanovený čas dítě domů.
 • Jakoukoliv změnu ve vyzvedávání dítěte ze školní družiny je rodič povinen z hlediska bezpečnosti včas nahlásit vychovatelce oddělení, které dítě navštěvuje.
 • Dítě nemůže opustit ŠD bez vědomí vychovatelky. Svůj odchod do kroužku, výuky nástroje, na odpolední vyučování i návrat do družiny, oznámí vždy paní vychovatelce. Pokud dítě po skončení vyučování neodchází do družiny, je povinno sdělit toto vychovatelce oddělení, které navštěvuje, a ukáže deníček s touto informací  podepsanou rodiči.
 • Všechny děti si mohou donést převlečení na odpolední pobyt na školní zahradě a hřišti .
 • Pro děti, kterým v době odpoledního pobytu na školní zahradě končí výuka nebo kroužek, přichází do šaten vychovatelka a odvádí je na zahradu. Děti, kterým začíná v této době výuka ZUŠ či kroužek ve školním klubu, přivádí do školy vychovatelka. V době kroužku nebo výuky nástrojů zodpovídají za děti daní vyučující.
 • ŠD je rozdělena do sedmi oddělení v budově 1. stupně ZŠ.

          1. oddělení – herna ŠD

          2. oddělení – herna ŠD

          3. oddělení 

          4. oddělení         kmenové třídy na 1. stupni

          5. oddělení

          6. oddělení

          7.oddělení

 • Pitný režim je zajištěn várnicemi s čajem, které jsou umístěny na obou poschodích I. stupně.

III. Šatny školní družiny

 • Ráno se děti přezují a uloží si svrchní oblečení v kmenové šatně . V 7. 40 hod. odvádí vychovatelka děti do třídy.
 • Po skončení vyučování odvádí pedagog děti do šatny a poté do herny nebo třídy daného družinového oddělení.
 • Do 1. ročníků vstupují vychovatelky 10 minut před koncem hodiny /asistence TU/.

            Děti 1.ročníků vyzvedávají vychovatelky ve třídách po skončení vyučování.

 • Každá vychovatelka má klíč od šatny svého oddělení, druhý klíč je uložen v kabinetu školní družiny.
 • Po návratu z odpolední vycházky si ukládají děti věci do šatny školní družiny podle pokynů vychovatelky.
 • Žáci 1. tříd mají šatnu u heren školní družiny.

IV. Povinnosti vychovatelek

·        zodpovídají za děti po celou dobu jejich pobytu ve ŠD,

·        dohlíží na děti v době stravování ve školní jídelně, vedou je k zásadám slušného stolování,

·        dodržují pohotovost podle rozvrhu,

·        pokud to vyžaduje zajištění provozu školy, vykonávají dohledy o přestávkách a suplují za nepřítomné pedagogy,

·        spolupracují s třídní učitelkou dětí svých oddělení,

·        vedou povinnou dokumentaci,

·        dodržují náplň práce vychovatelky školní družiny, bezpečnost práce, Školní řád, Vnitřní řád školní družiny, pokyny vedení školy a další náležitosti, které jsou nutné pro jejich práci,

·        zastupují nepřítomnou vychovatelku,

·        doprovází třídy na školy v přírodě a výlety podle potřeb školy a po dohodě s ředitelkou školy.

 

V. Dokumentace školní družiny

 • Docházkový sešit
 • Přehled výchovně vzdělávací práce
 • Zápisní lístky
 • Celoroční plán

VI. Vyloučení žáka ze ŠD

Pokud je chování žáka nevhodné, v rozporu se školním řádem a řádem školní družiny, ohrožuje bezpečnost a zdraví své a ostatních dětí, při opakované nekázni, svévolném opuštění družiny, při opakovaném neuhrazení platby rodiči za pobyt dítěte v družině, může být rozhodnutím vedení školy žák z docházky do školní družiny vyloučen.

    

Vypracovala: Mgr. Petra Grünhutová, ředitelka školy

                      p. Denisa Sochatzi, vedoucí školní družiny

                                     

Nahoru
Nastavení cookies
Pro co nejpohodlnější používání webu potřebujeme váš souhlas se zpracováním souborů cookies. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko Povolit vše.
Povolit vše
Zakázat vše
Analytics
Umožňují nám sledovat návštěvnost a způsob používání stránek. Díky tomu můžeme stránky optimalizovat tak, aby se vám s nimi lépe pracovalo.
Google Analytics
Povolit
Zakázat
Uložit nastavení