Charakteristika výtvarného zaměření

Od školního roku 2011/2012 je od 1. ročníku dle zájmu vzdělávána skupina žáků podle učebního plánu pro třídy s rozšířenou výukou výtvarné výchovy. Žák, který má zájem o zařazení do této třídy, prochází talentovou zkouškou. Cílem vzdělávání ve třídách s rozšířenou výukou výtvarné výchovy je rozvíjet vkus žáků, jejich cit pro umění, dovednost se výtvarně vyjadřovat. Výuku nezaměňujeme se speciálním uměleckým vzděláním, vycházíme z RVP. Výuka je postavena na tvůrčích činnostech, přiměřeně věku dítěte, a to tak, aby umožňovala vnímání, výtvarné cítění, představivost, fantazii, myšlení a prožitky u každého žáka. Využívá se tradičních a ověřených výtvarných prostředků, ke kterým se zařazují i ty nové, právě vznikající, tak se žáci stávají součástí stále rozvíjejícího se výtvarného umění. Výuka výtvarné výchovy je i spojována s výukou ostatních předmětů, neboť výtvarně se  lze vyjadřovat v hudební výchově, přírodovědě/přírodopisu, zeměpise, dějepise, literatuře a dalších předmětech. Hodnotí se zejména fantazie a myšlenky žáka, využití plochy výkresu, barva, technika.

 Žáci jsou vedeni k postupnému vytříbení smyslové vnímavosti, důslednému pozorování, výtvarnému vidění a schopnosti přenést své myšlenky do výtvarného díla. Žák je veden k tvůrčí samostatnosti, vnímání barev, vztahů částí a celků, pozorování. Pracuje se také s kreslením zpaměti, které je cenné v každém věku.

 Žáci jsou seznamováni s díly domácích i evropských umělců, a to jednak pomocí výukových materiálů či návštěvami výstav, galerií a muzeí.

V průběhu školního roku prezentují svá díla na školních i mimoškolních akcích. Kromě výuky výtvarné výchovy, kde se žáci učí malířským, grafickým a kreslířským dovednostem a seznámí se s mnohými výtvarnými řemesly, je práce zaměřená na tvorbu v keramické dílně a další umělecká řemesla. Výtvarné třídy mají 2 hodiny výtvarné výchovy  a 1 hodinu keramiky týdně v 1.- 4. ročníku a 2 hodiny v 5.-9. roč. V průběhu let se ve výuce výtvarné výchovy vystřídá více pedagogů, aby se děti seznámily s rozdílnými přístupy k výtvarné výchově, výtvarným činnostem a umění všeobecně. Ve vyšších ročnících je žákům nabídnut v rámci volitelných předmětů Výtvarný seminář.

Na 1. stupni se žáci seznamují s různými výtvarnými technikami, které si postupně osvojují, tříbí své estetické cítění. Na 2. stupni  budou toto prohlubovat a získávat další poznatky o malbě, kresbě, dalších výtvarných technikách a prostředcích. Děti se seznamují s historickým vývojem výtvarného umění.

Cílem je naučit žáky rozpoznávat krásu a estetično od kýče a masovosti.

DSCN9788          DSCN9815

Nahoru

Prohlížením těchto stránek souhlasíte s používáním souborů cookies.