Základní škola, Brno, Krásného 24

 

Vnitřní řád školní družiny

Obecná ustanovení


Na základě ustanovení § 30) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy, určuje pravidla provozu, stanoví režim ŠD, je závazná pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro zákonné zástupce žáků.  Školní družina se řídí zákonem:
    č. 561/2004 Sb., školský zákon, prováděcím předpisem – vyhláškou  
    č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání     

Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezník mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním  školního vyučování, má svá jasná specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a aktivně stráveného volného času žáků.

 

I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců

V souladu s§ 21 školského zákona mají žáci právo na:
- účast ve výchovné práci školní družiny,
-  zajištění dostatečného prostoru pro všestranný rozvoj osobnosti, sociální komunikaci, dostatek volného času a odpočinku,
- zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují jejich duchovní, morální a sociální rozvoj, na ochranu před informacemi, které škodí jejich pozitivnímu vývoji a nevhodně ovlivňují jejich morálku,
- vyjádření vlastního názoru ve všech věcech, které se jich týkají, svůj názor musí vyjadřovat přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti a dobrého chování,
- ochranu před fyzickým a psychickým násilím, nedbalým zacházením a sociálně patologickými jevy,
- ochranu před všemi formami diskriminace, násilí, zneužívání,
- poskytnutí pomoci v případě, že se octnou v nesnázích, nebo mají nějaké problémy,
- právo na život ve zdravém životním prostředí,

-vyjádření svých přání a stížnosti paní vychovatelce, popř. jinému pedagogickému pracovníkovi školy.

V souladu s§ 22 školského zákona mají žáci tyto povinnosti:
- řádně docházet do družiny, pokud byli přijati k pravidelné denní docházce,
- dodržovat školní řád a vnitřní řád školní družiny,
- dodržovat pokyny školy a školní družiny k ochraně zdraví a bezpečnosti,
- plnit pokyny pedagogických pracovníků vydané v souladu s právními předpisy, ŠŘ, VŘ ŠD,

 • dodržovat zásady slušného chování,
 • zacházet s hračkami a pomůckami tak, aby je nepoškodil, vrátit je v pořádku na místo k tomu určené,
 • udržovat v čistotě a pořádku oddělení družiny,
 • neodnášet vybavení místnosti školní družiny,
 • dodržovat kázeň a pořádek, neohrožovat zdraví a bezpečnost ostatních, respektovat školní řád.
 • nahlásit p. vychovatelce každý úraz, popřípadě nevolnost,
 • nastane-li situace, že rodič na dítě u předního vchodu nečeká ( např. odešel k autu), dítě se vrací zpět do družiny a tuto situaci nahlásí paní vychovatelce. Nelze, z důvodu bezpečnosti, aby dítě odešlo samo ze školy.

 

Zákonní zástupci žáků mají právo:
- vyjadřovat se k zájmovému vzdělávání svých žáků,
-  na informace o průběhu vzdělávání,
-  na poradenskou pomoc týkající se vzdělávání a výchovy jejich dětí,
- předkládat a obhajovat zájmy žáka.

Zákonní zástupci žáka mají tyto povinnosti:
- zajistit, aby žák docházel řádně do školského zařízení,
- informovat vychovatelku o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtíží dítěte, nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
- oznamovat údaje (dle §28 odst. 2 a 3 Školského zákona), které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnosti dítěte a změny v těchto údajích (např. bydliště, RČ, příjmení, telefonní čísla, zdravotní pojišťovna, aj.),

-v termínu zaplatit poplatek za školní družinu,
- na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se výchovy a vzdělávání žáka.

- vyzvedávat dítě v řádném stavu, pokud vyzvedávající osoba bude opakovaně např. v podnapilém stavu, informuje škola Policii ČR a OSPOD.

 

II. Přihlášení dítěte do ŠD, změny v docházce dítěte do ŠD, platby

 • Do ŠD může být přihlášeno dítě, které je žákem 1.- 3. ročníku, pokud kapacita dovolí i 4. ročníku ZŠ Krásného 24.
 • Z kapacitních důvodů nemusí být do ŠD zařazeno dítě, jehož jeden z rodičů čerpá mateřskou dovolenou.
 • Nejpozději při nástupu dítěte do ŠD vyplní jeho zákonní zástupci zápisní lístek, na jeho zadní stranu uvedou i způsob odchodu dítěte ze ŠD a vyplní objednávku čipů k vyzvedávání dítěte. Zápisní lístek je závazný.
 • Každou nepřítomnost dítěte ve ŠD rodiče v zájmu bezpečnosti dítěte omluví předem. Jedná-li se o absenci související s nepřítomností dítěte ve škole, oznámí tuto absenci vychovatelce třídní učitel/ka.
 • Každou změnu odchodu dítěte rodiče oznámí předem a písemně požádají příslušnou vychovatelku o uvolnění svého dítěte. Tato žádost musí obsahovat celé jméno dítěte, datum a hodinu, kdy má být uvolněno, prohlášení rodiče o převzetí zodpovědnosti nad dítětem. Bez tohoto dokumentu dítě nebude uvolněno a opustí družinu obvyklým způsobem.
 • Poplatek za ŠD činí 200,- Kč měsíčně.Platba se provádí složenkou pololetně.

Děti 1.-4. ročníků, které pobytu ve školní družině využívají nepravidelně v době po dopoledním vyučování čekáním na kroužek Školního klubu, platí 50 Kč měsíčně. Žáci 1.-4. ročníků čekající ve školní družině na odpolední výuku stanovenou rozvrhem školy, za pobyt ve školní družině neplatí.

 Za 1.pololetí musí být zaplaceno do 31.10., za 2. pololetí do 31.3.

 • Pokud si rodiče do stanovené doby, tj. 17.00 hod. nejpozději (rodiče přicházejí pro dítě v 16.50, aby dítě do 17.00 opustilo budovu školy) své dítě nevyzvednou, vychovatelka je telefonicky kontaktuje.

V případě, že se rodičům nedovolá, informuje vedení školy a OSPOD. Nedojde-li k zastižení zákonného zástupce nebo jiné zmocněné osoby, vychovatel(ka) kontaktuje OSPOD prostřednictvím Policie ČR a dítě předá přímo ve školní družině přivolané hlídce. Zákonným zástupcům nechá písemný vzkaz na vstupních dveřích školy. Opakované nevyzvednutí žáka může být důvodem jeho vyloučení z docházky do školní družiny.

 • Provoz ŠD začíná v 6.30 hod., končí v 17.00 hod.
 • Ráno děti přicházejí do 7.30 hod. hlavním vchodem.
 • Kapacita oddělení je 30 žáků.
 • Žáci odchází pod dohledem paní vychovatelky vždy v celou hodinu (12.00 hod., 13.00 hod.) na oběd.
 • Odpoledne rodiče vyzvedávají své děti pomocí čipů a čipového systému. Informace k čipovému vyzvedávání dětí je přílohou Vnitřního řádu školní družiny.
 • Ze školní družiny mohou rodiče vyzvedávat své děti do 14.00 hod. a dále po 15.00 hod.
 • V době 14.00 – 15.00 hod. probíhají ve školní družině zájmové a relaxační aktivity, v průběhu kterých není vhodné děti vyzvedávat. Pokud je nutné z vážných důvodů, např. lékař, rodinné důvody atd. dítě vyzvednout, napíší rodiče info v předstihu do družinového deníčku. Paní vychovatelka daného oddělení pošle ve stanovený čas dítě domů.
 • Jakoukoliv změnu ve vyzvedávání dítěte ze školní družiny je rodič povinen z hlediska bezpečnosti včas nahlásit vychovatelce oddělení, které dítě navštěvuje.
 • Dítě nemůže opustit ŠD bez vědomí vychovatelky. Svůj odchod do kroužku, výuky nástroje, na odpolední vyučování i návrat do družiny, oznámí vždy paní vychovatelce. Pokud dítě po skončení vyučování neodchází do družiny, je povinno sdělit toto vychovatelce oddělení, které navštěvuje, a ukáže deníček s touto informací  podepsanou rodiči.
 • Všechny děti si mohou donést převlečení na odpolední pobyt na školní zahradě a hřišti .
 • Pro děti, kterým v době odpoledního pobytu na školní zahradě končí výuka nebo kroužek, přichází do šaten vychovatelka a odvádí je na zahradu. Děti, kterým začíná v této době výuka ZUŠ či kroužek ve školním klubu, přivádí do školy vychovatelka. V době kroužku nebo výuky nástrojů zodpovídají za děti daní vyučující.
 • ŠD je rozdělena do sedmi oddělení v budově 1. stupně ZŠ.

          1. oddělení – herna ŠD

          2. oddělení – herna ŠD

          3. oddělení 

          4. oddělení         kmenové třídy na 1. stupni

          5. oddělení

          6. oddělení

          7.oddělení

 • Pitný režim je zajištěn várnicemi s čajem, které jsou umístěny na obou poschodích I. stupně.

III. Šatny školní družiny

 • Ráno se děti přezují a uloží si svrchní oblečení v kmenové šatně . V 7. 40 hod. odvádí vychovatelka děti do třídy.
 • Po skončení vyučování odvádí pedagog děti do šatny a poté do herny nebo třídy daného družinového oddělení.
 • Do 1. ročníků vstupují vychovatelky 10 minut před koncem hodiny /asistence TU/.

            Děti 1.ročníků vyzvedávají vychovatelky ve třídách po skončení vyučování.

 • Každá vychovatelka má klíč od šatny svého oddělení, druhý klíč je uložen v kabinetu školní družiny.
 • Po návratu z odpolední vycházky si ukládají děti věci do šatny školní družiny podle pokynů vychovatelky.
 • Žáci 1. tříd mají šatnu u heren školní družiny.

IV. Povinnosti vychovatelek

·        zodpovídají za děti po celou dobu jejich pobytu ve ŠD,

·        dohlíží na děti v době stravování ve školní jídelně, vedou je k zásadám slušného stolování,

·        dodržují pohotovost podle rozvrhu,

·        pokud to vyžaduje zajištění provozu školy, vykonávají dohledy o přestávkách a suplují za nepřítomné pedagogy,

·        spolupracují s třídní učitelkou dětí svých oddělení,

·        vedou povinnou dokumentaci,

·        dodržují náplň práce vychovatelky školní družiny, bezpečnost práce, Školní řád, Vnitřní řád školní družiny, pokyny vedení školy a další náležitosti, které jsou nutné pro jejich práci,

·        zastupují nepřítomnou vychovatelku,

·        doprovází třídy na školy v přírodě a výlety podle potřeb školy a po dohodě s ředitelkou školy.

 

V. Dokumentace školní družiny

 • Docházkový sešit
 • Přehled výchovně vzdělávací práce
 • Zápisní lístky
 • Celoroční plán

VI. Vyloučení žáka ze ŠD

Pokud je chování žáka nevhodné, v rozporu se školním řádem a řádem školní družiny, ohrožuje bezpečnost a zdraví své a ostatních dětí, při opakované nekázni, svévolném opuštění družiny, při opakovaném neuhrazení platby rodiči za pobyt dítěte v družině, může být rozhodnutím vedení školy žák z docházky do školní družiny vyloučen.

    

Vypracovala: Mgr. Petra Grünhutová, ředitelka školy

                                     

Nahoru

Prohlížením těchto stránek souhlasíte s používáním souborů cookies.