Základní škola, Brno, Krásného 24

 

                                   Vnitřní řád školní družiny

Obecná ustanovení


Na základě ustanovení § 30) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy, určuje pravidla provozu, stanoví režim ŠD, je závazná pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro zákonné zástupce žáků.  Školní družina se řídí zákonem:

    č. 561/2004 Sb., školský zákon, prováděcím předpisem – vyhláškou  
    č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání     
   

Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezník mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním  školního vyučování, má svá jasná specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a aktivně stráveného volného času žáků.

I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců

V souladu s§ 21 školského zákona mají žáci právo na:
- účast ve výchovné práce školní družiny,
-  zajištění dostatečného prostoru pro všestranný rozvoj osobnosti, sociální komunikaci, dostatek volného času a odpočinku,
- zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují jejich duchovní, morální a sociální rozvoj, na ochranu před informacemi, které škodí jejich pozitivnímu vývoji a nevhodně ovlivňují jejich morálku,
- vyjádření vlastního názoru ve všech věcech, které se jich týkají, svůj názor musí vyjadřovat přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti a dobrého chování,
- ochranu před fyzickým a psychickým násilím, nedbalým zacházením a sociálně patologickými jevy,
- ochranu před všemi formami diskriminace, násilí, zneužívání,
- poskytnutí pomoci v případě, že se octnou v nesnázích, nebo mají nějaké problémy,
- právo na život ve zdravém životním prostředí,

-vyjádření svých přání a stížnosti  paní vychovatelce, popř. jinému pedagogickému pracovníkovi školy.

V souladu s§ 22 školského zákona mají žáci tyto povinnosti:
- řádně docházet do družiny, pokud byli přijati k pravidelné denní docházce,
- dodržovat školní řád a vnitřní řád školní družiny,
- dodržovat pokyny školy a školní družiny k ochraně zdraví a bezpečnosti,
- plnit pokyny pedagogických pracovníků vydané v souladu správními předpisy a školním nebo vnitřním řádem,

 • dodržovat zásady slušného chování,
 • zacházet s hračkami a pomůckami tak, aby je nepoškodilo, vrátit je v pořádku na místo k tomu určené,
 • udržovat v čistotě a pořádku oddělení družiny,
 • neodnášet vybavení místnosti školní družiny,
 • dodržovat kázeň a pořádek, neohrožovat zdraví a bezpečnost ostatních, respektovat školní řád
 • nahlásit p. vychovatelce každý úraz, popřípadě nevolnost
 • nastane-li situace, že rodič na dítě u předního vchodu nečeká ( např. odešel k autu),dítě se vrací zpět do družiny a tuto situaci nahlásí paní vychovatelce. Nelze, z důvodu bezpečnosti, aby dítě odešlo samo ze školy.

 

Zákonní zástupci žáků mají právo:
- vyjadřovat se k zájmovému vzdělávání svých žáků,
-  na informace o průběhu vzdělávání,
-  na poradenskou pomoc týkající se vzdělávání a výchovy jejich dětí,
- předkládat a obhajovat zájmy žáka.

Zákonní zástupci žáka mají tyto povinnosti:
- zajistit, aby žák docházel řádně do školského zařízení,
- informovat vychovatelku o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtíží dítěte, nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
- oznamovat údaje (dle §28 odst. 2 a 3 Školského zákona), které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnosti dítěte a změny v těchto údajích (např. bydliště, RČ, příjmení, telefonní čísla, zdravotní pojišťovna, aj.),

-v termínu zaplatit poplatek za školní družinu,
- na vyzvání ředitelky se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se výchovy a vzdělávání žáka.

II. Přihlášení dítěte do ŠD, změny v docházce dítěte do ŠD, platby

 • Do ŠD může být přihlášeno dítě, které je žákem 1.- 3. ročníku, pokud kapacita dovolí

      i  4. ročníku ZŠ Krásného 24.

 • Z kapacitních důvodů nemusí být do ŠD zařazeno dítě, jehož jeden z rodičů čerpá mateřskou dovolenou.
 • Nejpozději při nástupu dítěte do ŠD vyplní jeho zákonní zástupci zápisní lístek, na jeho zadní stranu uvedou i způsob odchodu dítěte ze ŠD. Zápisní lístek je závazný. Vyzvedává – li si dítě ze ŠD někdo jiný než je uvedeno v zápisním lístku, musí mít plnou moc od zákonného zástupce. Na telefonické změny nemůže být a nebude brán zřetel.
 • Každou nepřítomnost dítěte ve ŠD rodiče v zájmu bezpečnosti dítěte omluví předem. Jedná-li se o absenci související s nepřítomností dítěte ve škole, oznámí tuto absenci vychovatelce třídní učitel/ka.
 • Každou změnu odchodu rodiče oznámí předem a písemně požádají příslušnou vychovatelku o uvolnění svého dítěte. Tato žádost musí obsahovat celé jméno dítěte, datum a hodinu, kdy má být uvolněno, prohlášení rodiče o převzetí zodpovědnosti nad dítětem. Bez tohoto dokumentu dítě nebude uvolněno a opustí družinu obvyklým způsobem.
 • Poplatek za ŠD činí 150,- Kč měsíčně.Platba se provádí složenkou pololetně.

      Děti 1.-4. ročníků, které pobytu ve školní družině využívají nepravidelně v době po dopoledním vyučování čekáním na kroužek Školního klubu, platí 50 Kč měsíčně. Žáci 1.-4. ročníků čekající ve školní družině na odpolední výuku stanovenou rozvrhem školy, za pobyt ve školní družině neplatí.

       Za 1.pololetí musí být zaplaceno do 31.10., za 2. pololetí do 31.3.

 • Pokud si rodiče do stanovené doby, tj. 17.00 hod. nejpozději (rodiče přicházejí pro dítě v 16.50, aby dítě do 17.00 opustilo budovu školy) své dítě nevyzvednou, vychovatelka je telefonicky kontaktuje.

V případě, že se rodičům nedovolá, informuje škola sociální pracovnici Krizového centra pro děti a mládež, která dítě převezme – Spondea při ČČK Brno, o.p.s., Štefánikova 836/1, telefonní kontakt: 541 235 511, 608 118 088.

III.              Provoz ŠD

 • Provoz ŠD začíná v 6.30 hod., končí v 17.00 hod.
 • Ráno děti přicházejí do 7.30 hod. hlavním vchodem.
 • Kapacita oddělení je 30 žáků.
 • Žáci odchází pod dohledem paní vychovatelky vždy v celou hodinu (12.00 ho., 13.00 hod.) na oběd.
 • Odpoledne rodiče vyzvedávají své děti přes zvonky jednotlivých oddělení u hlavního vchodu (PO-Čt do 16.00hod., Pá do 15:30), později přes videotelefon školní družiny u hlavního vchodu.
 • Ze školní družiny mohou rodiče vyzvedávat své děti do 14.00 hod. a dále po 15.00 hod.
 • Dítě nemůže opustit ŠD bez vědomí vychovatelky. Odchází-li ze ŠD, oznámí svůj odchod vychovatelce, a to i v případě, že odchází do kroužku, do výuky nástroje, na odpolední vyučování atd. Pokud dítě po skončení vyučování neodchází do družiny, je povinno sdělit toto vychovatelce oddělení, které navštěvuje, a ukáže deníček s touto informací  podepsanou rodiči.
 • Všechny děti si mohou donést převlečení na odpolední pobyt na školní zahradě a hřišti .
 • Pro děti, kterým v době odpoledního pobytu na školní zahradě končí výuka nebo kroužek, přichází do šaten vychovatelka a odvádí je na zahradu.

Děti do kroužků ŠK a ZUŠ odvádí i přivádí vedoucí kroužku/učitel ZUŠ.

 • ŠD je rozdělena do sedmi oddělení v budově 1. stupně ZŠ.
 1. oddělení – herna ŠD
 2. oddělení – herna ŠD
 3. oddělení 
 4. oddělení         kmenové třídy na 1. stupni
 5. oddělení
 6. oddělení
 7. oddělení
 • Pitný režim je zajištěn fontánkami s pitnou vodou a várnicemi s čajem, které jsou umístěny na obou poschodích I. stupně.

IV.             Šatny školní družiny

 • Ráno se děti přezují a uloží si svrchní oblečení v kmenové šatně. V 7. 40 hod. odvádí vychovatelka děti do třídy.
 • Po skončení vyučování odvádí pedagog děti do šatny a poté do herny nebo třídy daného družinového oddělení.
 • Do 1. ročníků vstupují vychovatelky 10 minut před koncem hodiny /asistence TU/.

            Děti 1.ročníků vyzvedávají vychovatelky ve třídách po skončení vyučování.

 • Každá vychovatelka má klíč od šatny svého oddělení, druhý klíč je uložen v kabinetu školní družiny.
 • Po návratu z odpolední vycházky si ukládají děti věci do šatny školní družiny podle pokynů vychovatelky.
 • Žáci 1. tříd mají šatnu u heren školní družiny.

V.                Povinnosti vychovatelek

·        Zodpovídají za děti po celou dobu jejich pobytu ve ŠD.

·        Dohlíží na děti v době stravování ve školní jídelně, vedou je k zásadám slušného stolování.

·        Dodržují pohotovost podle rozvrhu.

·        Pokud to vyžaduje zajištění provozu školy, vykonávají dohledy o přestávkách a suplují za nepřítomné pedagogy.

·        Spolupracují s třídní učitelkou dětí svých oddělení.

·        Vedou povinnou dokumentaci.

·        Dodržují náplň práce vychovatelky školní družiny, bezpečnost práce, Školní řád, Vnitřní řád školní družiny, pokyny vedení školy a další náležitosti, které jsou nutné pro jejich práci.

·        Zastupují nepřítomnou vychovatelku.

·        Doprovází třídy na školy v přírodě a výlety podle potřeb školy a po dohodě s ředitelkou školy.

 

 VI. Dokumentace školní družiny:

 • Docházkový sešit
 • Přehled výchovně vzdělávací práce
 • Zápisní lístky
 • Celoroční plán

                                                 

Nahoru