Vážení rodiče,

na základě doporučení MŠMT k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022 budou zápisy probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

 

Do prvního ročníku školního roku 2021/2022 se zapisují děti narozené od 1.9.2014 do 31.8.2015 včetně dětí, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

 

Sběr Žádostí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání nebo Žádostí o odklad povinné školní docházky (doručení dokumentů škole): 12. dubna 2021 – 28. dubna 2021.

 

Pro příští školní rok otevíráme z kapacitních důvodů pouze dvě první třídy, nenabízíme možnost zařazení dětí do třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy. 

Posílení hudební výchovy nabízíme všem dětem, které budou mít zájem navštěvovat školní sbor Prvňáci, bez ohledu na vzdělávací program, který si zvolí.

 

Kritéria pro přijetí do naší základní školy 

Přednostně přijímáme děti s trvalým pobytem v našem spádovém obvodu.

 • Pokud je počet dětí ze spádového obvodu vyšší než kapacita pro přijetí, budou přednostně přijaty děti, jejichž sourozenec již naši školu navštěvuje.
 • Ostatní spádové děti budou přijímány na základě losování.

Děti z jiného spádového obvodu přijímáme v případě volné kapacity dle následujících kritérií:

 • sourozenec, který již naši školu navštěvuje, 
 • losování za přítomnosti vedení školy, zástupců školské rady a zřizovatele. 

 

Pro své děti můžete zvolit vzdělávací program: 

 

 • ŠVP - Škola na cestě - základní 

Standardní učební plán posílený od 1.9. 2021o digitální kompetence, založený na týmové spolupráci, komunikaci, toleranci, odpovědnosti a řešení problémů. ŠVP má vyváženou hodinovou dotaci všech předmětů a zvolenými aktivitami a projektovým vyučováním podporuje

čtenářskou gramotnost, matematické dovednosti a všeobecný rozvoj dítěte, prakticky využitelné dovednosti, znalosti a rozvoj životních kompetencí, zásady komunikace a diskuse, dodržování norem a pravidel, motivaci pro celoživotní vzdělávání.

 

 • ŠVP - Škola na cestě – rozšířená výuka anglického jazyka

Výuka je zaměřena na rozvoj komunikačních dovedností, její součástí jsou také rodilí mluvčí, kteří s dětmi a pedagogy společně absolvují školy v přírodě. Časová dotace Aj je v 1. a 2. ročníku 3 hodiny týdně, od 3.ročníku je hodinová kapacita 4 hodiny.  Jednu hodinu týdně mají žáci rodilého mluvčího, na druhém stupni přibývá žákům hodina Jazykového semináře.  Žáci se účastní školních a městských soutěží jako jsou English Jungle  a English Guide. V plánu jsou mezinárodní projekty s jinými evropskými školami, výměnné pobyty.

Kritéria pro zařazení do tříd s rozšířenou výukou Aj 

Zájemci o zařazení do třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka vykonají krátký pohovor s vyučujícími anglického jazyka, při kterém jsou posuzovány zejména komunikační a jazykové předpoklady pro výuku ve třídě s RvAj. 

 • Komunikační předpoklady - vyjadřovací schopnosti, dobrá slovní zásoba, řeč bez vad.
 • Jazykové předpoklady - reprodukce slyšeného slova, sluchová paměť, fonetické rozlišení začátku a konce slov.

Pohovor se uskuteční po rozvolnění mimořádných opatření, o termínu budou zájemci včas informováni.

 

POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ 

 • Prostřednictvím webové aplikace http://zapisdozs.brno.cz vyplníte a vytisknete žádost o přijetí.
 • Bude vám vygenerován číselný kód, který si pečlivě uschovejte.
 • Součástí žádosti je i Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR), podepsaný přiložte k žádosti.
 • Na žádost napište, o jaký vzdělávací program máte pro své dítě zájem ( – základní vzdělávání, Aj – rozšířená výuka anglického jazyka).
 • Žádost podepište a přiložte kopii rodného listu dítěte a kopii občanského průkazu zákonného zástupce (obě strany).
 • Tyto čtyři dokumenty doručte škole některým z následujících způsobů:
 1. do datové schránky školy,
 2. e - mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý email),
 3. poštou,
 4. osobně na vrátnici školy, denně 7:30-17:00 (v zalepené obálce označené ZÁPIS).

Škola vás bude po obdržení žádosti o přijetí emailem informovat o přijetí žádosti a žádost zaeviduje do systému – webové aplikace http://zapisdozs.brno.cz, ve které můžete sledovat průběh přijímacího řízení.

V případě, že nemáte možnost tisku žádosti, napište na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., žádost vám vytiskneme ve škole.

Kopie rodného listu a občanského průkazu budou po skončení přijímacího řízení skartovány.

 

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Informace o přijetí či nepřijetí do naší základní školy budou zveřejněny po skončení přijímacího řízení na začátku května na webových stránkách školy a na hlavních dveřích školy.

Po ukončení mimořádných opatření škola uspořádá setkání s rodiči a zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy a informativní schůzku pro rodiče, na které zazní informace o organizaci výuky v 1. třídě, pomůckách, učebnicích, chodu školy, školní družiny, školního klubu. Pozvánku a informace ke schůzce obdržíte emailem. 

 

POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Potřebné dokumenty:

 • žádost o odklad, vytisknete na adrese http://zapisdozs.brno.cz/nebo při zápisu ve škole,  
 • kladné doporučení poradenského zařízení,  
 • kladné doporučení odborného (dětského) lékaře, 
 • rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce. 

Žádost o odklad, doporučení poradny, doporučení lékaře a kopii rodného listu a občanského průkazu předejte škole některým z následujících způsobů:

 • do datové schránky školy,
 • emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý email),
 • poštou,
 • osobně na vrátnici školy, denně 7:30-16:00 (v zalepené obálce označené ZÁPIS)

Pokud do konce dubna nebudete mít obě kladná doporučení, oznamte tuto skutečnost škole na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. V tom případě musíte zažádat o přijetí k základnímu vzdělávání (vytiskněte žádost o přijetí a odevzdejte ve škole).

Kopie rodného listu a občanského průkazu budou po skončení přijímacího řízení skartovány.

 

Přijetí nešestiletého dítěte

 • Dítě narozené od září do prosince – rodič předloží žádost o přijetí a doporučení pedagogicko-psychologické poradny.
 • Dítě narozené od ledna do června – rodič předloží žádost o přijetí, doporučení pedagogicko-psychologické poradny a doporučení odborného (dětského) lékaře.

 

Spádové ulice ZŠ Krásného 24

Andrýskova, Bělohorská (lichá č. 51 do konce, sudá č. 42 do konce), Boettingrova, Jedovnická (č. 2–4), Juliánovské nám., Kamenačky (lichá č. 39 do konce, sudá č. 20 do konce), Krásného, Marie Kudeříkové, Mazourova, Nezamyslova, Ondříčkovo nám., Otakara Ševčíka (č. 38–77, 83, 85), Pod Sídlištěm, Podlomní, Potácelova (lichá č. 69 do konce, sudá č. 76 do konce), Sejkorova, Slatinská (lichá č. 23 do konce, sudá č. 28 do konce), Souběžná, Strakatého, Škroupova, Špačkova, Vápenka, Závodského.

 

V případě dotazů se můžete obracet prostřednictvím emailu na zástupkyni ředitelky školy Mgr. Šárku Moukovou, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..    

Datová schránka: v77v8sr

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tel.: 601 131 824

Adresa: ZŠ Brno, Krásného 24, 636 00  Brno

 

Těšíme se na viděnou

pedagogický sbor školy

Nahoru

Prohlížením těchto stránek souhlasíte s používáním souborů cookies.